JUBILEUSZOWE X POSIEDZENIE MAZOWIECKIEJ RADY INNOWACYJNOŚCI

Spotkaniu, które odbyło się 26 marca br. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie przewodniczył marszałek Adam Struzik.

Spotkaniu, które odbyło się 26 marca br. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie przewodniczył marszałek Adam Struzik.

 

W ostatnim czasie została przygotowana aktualizacja RSI, obejmująca lata 2014–2020, zgodna z założeniami strategii „Europa 2020”. Podczas jubileuszowego, X spotkania Mazowieckiej Rady Innowacyjności, któremu przewodniczył marszałek Adam Struzik, zaprezentowano i omówiono projekt Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza 2014– 2020 wraz z inteligentną specjalizacją regionu. Dokument podlega obecnie konsultacjom, zgodnie z przepisami „Ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju”. Po ich zakończeniu i uwzględnieniu zgłaszanych uwag, zostanie przekazany do akceptacji Sejmiku Województwa Mazowieckiego. Nowa wersja RSI posłuży wdrożeniu na poziomie regionalnym koncepcji inteligentnej specjalizacji.

 

Inteligentna specjalizacja jest nowym podejściem Unii Europejskiej do wspierania rozwoju gospodarczego regionów. Opiera się na założeniu, że koncentracja zasobów wiedzy oraz ich ukierunkowanie na ograniczoną liczbę priorytetów gospodarczych doprowadzi do trwałego zwiększenia konkurencyjności regionu. Sprzyja różnym formom aktywności gospodarczej oraz tworzeniu sieci współpracy pomiędzy sferami nauki i biznesu.

 

Podczas spotkania podpisano również listy intencyjne formalizujące współpracę w czterech nowo utworzonych klastrach na Mazowszu: Mazowiecki klaster rolno-spożywczy „MAKROS” – wdrożenie koncepcji 3E (efektywność ekonomiczna, energetyczna i ekologiczna), przekładającej się na wzrost dochodów małych i średnich producentów żywności,

Mazowiecki Klaster e-Medycyny – budowanie platformy technologicznej dla zaawansowanych usług telemedycznych,

Mazowiecki Klaster Kreatywny „KREA” – budowanie wspólnej i kompleksowej oferty dostosowanej do potrzeb klienta biznesowego i publicznego, od etapu opracowania koncepcji produktu do działań marketingowych,

„Mazowiecki Klaster Chemiczny” – podniesienie konkurencyjności mazowieckich firm z branży chemicznej poprzez wypracowanie, wspólnie z sektorem nauki, innowacyjnych technologii i produktów dla przemysłu chemicznego i rolno-spożywczego, przyjaznych dla środowiska.

 

Mazowiecka Rada Innowacyjności jako organ opiniodawczo-doradczy dla Zarządu Województwa Mazowieckiego w zakresie polityki innowacyjności, przedsiębiorczości i nowych technologii, stanowi ważny element projektu systemowego pn. „Budowa systemu monitoringu i podstaw ewaluacji wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza” realizowanego przez Samorząd Województwa Mazowieckiego w ramach komponentu regionalnego PO KL (Poddziałanie 8.2.2 Regionalne Strategie Innowacji).