Inauguracyjne posiedzenie Mazowieckiej Rady Innowacyjności

Działalność Mazowieckiej Rady Innowacyjności stanowi element realizacji projektu systemowego pn. „Budowa systemu monitoringu i podstaw ewaluacji wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza”. Przewodniczącym Mazowieckiej Rady Innowacyjności jest Marszałek Województwa Mazowieckiego Pan Adam Struzik.

Działalność Mazowieckiej Rady Innowacyjności stanowi element realizacji projektu systemowego pn. „Budowa systemu monitoringu i podstaw ewaluacji wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza”. Przewodniczącym Mazowieckiej Rady Innowacyjności jest Marszałek Województwa Mazowieckiego Pan Adam Struzik.

Wsród członków Rady, którzy wzięli udział w inauguracyjnym posiedzeniu znaleźli się przedstawiciele środowiska naukowego, przedsiębiorców, instytucji otoczenia biznesu, administracji rządowej i samorządowej.

W pierwszej części posiedzenia Pan Aleksander Buczacki – kierownik projektu „Budowa systemu monitoringu i podstaw ewaluacji wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza” przedstawił zebranym regulamin Mazowieckiej Rady Innowacyjności. Następnie dokonano wyboru wiceprzewodnicących Mazowieckiej Rady Innowacyjności. Zostali nimi: Pan Marcin Kierwiński – Wicemarszałek, Pan Włodzimierz Kurnik – Rektor Politechniki Warszawskiej oraz Pan Stefan Rynowiecki – Dyrektor Fundacji Małych i Średnich Przedsiębiorstw.  W dalszej kolejności, Pan Mariusz Frankowski – Zastępca Dyrektora Departamentu Strategii i Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie przedstawił prezentację dotyczącą projektów systemowych, realizowanych przez Samorząd Województwa Mazowieckiego w ramach Poddziałania 8.2.2 Regionalne Strategie Innowacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Druga część posiedzenia została poświęcona prezentacji założeń raportu otwarcia, dotyczącego stanu innowacyjności Mazowsza po uchwaleniu Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza 2007 – 2015 w ramach realizacji projektu systemowego pn. „Budowa systemu monitoringu i podstaw ewaluacji wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza”. Prezentacji dokonali przedstawiciele Stowarzyszenia Organizatorów Ośrodków Innowacji i Przedsiębiorczości w Polsce. Następnie odbyła się dyskusja nad przedstawionymi założeniami Raportu.

Kolejny termin posiedzenia Mazowieckiej Rady Innowacyjności został ustalony wstępnie na 19 stycznia 2011 r.