Spotkanie warsztatowe Hotel Gromada, Warszawa

Spotkanie warsztatowe Warszawa, Hotel Gromada XII 2012

Polityka wspierania klastrów ze względu na swój horyzontalny charakter, stanowi ważny element składowy polityki innowacyjnej, regionalnej oraz przemysłowej. Wyraźnie wpisuje się w projekt Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego do roku 2030, obowiązującą Strategię Europa 2020 oraz postulowaną przez Komisję Europejską koncepcję inteligentnej specjalizacji (smart specialisation). Ponadto, będzie elementem składowym aktualizacji Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza.

Departament Strategii i Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie w ramach projektu „Poprawa zdolności innowacyjnych w europejskich klastrach chemicznych ChemClust” zoorganizował spotkanie warsztatowe dotyczące możliwości budowy klastra w branży  chemicznej na Mazowszu.

Spotkanie odbyło się  w dniu 11 grudnia 2012 r.  w Warszawie w Hotelu GROMADA „Dom Chłopa”.

Głównym celem spotkania było zainicjowanie dialogui współpracy w zakresie tworzenia strategii klastra, popularyzowania idei klasteringu oraz kształtowania rekomendacji dla dalszego rozwoju gospodarczego Mazowsza w oparciu o klastry.

W spotkaniu uczestniczyli przede wszystkim przedstawiciele branży chemicznej, nauki i administracji publicznej z Mazowsza.