Projekt MSODI

Projekt pn.: „Mazowiecka Sieć Ośrodków Doradczo – Informacyjnych w zakresie innowacji” powstał na bazie projektu pilotażowego „Opracowanie koncepcji funkcjonowania Mazowieckiej Sieci Ośrodków Doradczo – Informacyjnych w zakresie innowacji”.
Realizacja projektu rozpoczęła się w październiku 2011 roku, a zakończyła w październiku 2014 roku.

Celem strategicznym projektu było podniesienie wiedzy i świadomości na temat znaczenia innowacji dla rozwoju gospodarczego województwa mazowieckiego. Cel ten został osiągnięty poprzez przyjęte cele operacyjne:

  • wzrost zainteresowania innowacjami w sferze popytu i podaży w regionie;
  • nawiązanie współpracy z Instytucjami Otoczenia Biznesu, środowiskiem nauki i biznesu z regionu, kraju oraz z zagranicy;
  • wyrównanie szans w subregionach w dostępie do wiedzy w zakresie innowacyjności.

Celem nadrzędnym idei MSODI jest budowanie potencjału i partnerstwa na poziomie regionu i podregionów, a więc tworzenia konsensusu wokół regionalnego systemu innowacji. Inicjatywa ta będzie też realizować własne aktywności w zakresie świadczenia usług informacyjnych czy doradczych w trudnej problematyce wdrażania innowacji przez sektor biznesu (obejmującej m.in.: tworzenie i zarządzanie innowacjami, wsparcie działalności innowacyjnej od pomysłu do wdrożenia, czy finansowanie przedsięwzięć innowacyjnych).

Współczesne pojęcie innowacji, obejmuje nie tylko tradycyjnie sektor biznesu czy nauki. Niezwykle istotną rolę odgrywają działania wspierające realizowane przez władze krajowe oraz lokalne. Od kilku lat rola regionów w procesie pobudzania i rozwoju innowacyjności nabiera coraz większego znaczenia. Innowacje stały się dziś przestrzenią dla aktywności władz regionalnych. Niestety, jak pokazują badania statystyczne, poziom innowacyjności polskiej gospodarki (w tym Mazowsza) wypada słabo na tle krajów rozwiniętych. Dlatego polskie regiony coraz lepiej wyraźniej dostrzegają pilną potrzebę rozwoju i konieczność podejmowanie działań mających niwelować istniejące różnice.

MSODI tworzyło sieć ośrodków w oparciu o struktury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego i składa się z:

  • Centralnego Ośrodka Doradczo – Informacyjnego w zakresie innowacji, zlokalizowanego w Departamencie Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich,
  • pięciu Regionalnych Ośrodków Doradczo – Informacyjnych w zakresie innowacji działających w Delegaturach Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego.

MISJA

Misją Mazowieckiej Sieci Innowacji było inicjowanie/prowadzenie wszelkich możliwych aktywności oraz działań ukierunkowanych na wzrost zainteresowania gospodarką innowacyjnąstymulowanie wzrostu popytu na innowacje we wszystkich sferach życia społeczno – gospodarczego.

Istotną cechą tworzonej sieci był jej komplementarny charakter do działań realizowanych na poziomie krajowym czy innych inicjatyw na poziomie regionalnym. Jednym z ważniejszych zadań MSODI było budowanie regionalnego partnerstwa wokół innowacji, w tym nawiązywanie współpracy z uczelniami wyższymi, firmami, izbami handlowymi i gospodarczymi, zrzeszeniami przedsiębiorstw oraz jednostkami samorządu terytorialnego.

Projekt systemowy pn.: „Mazowiecka Sieć Ośrodków Doradczo – Informacyjnych w zakresie innowacji” był współfinansowany ze środków pomocowych: Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.2 Transfer Wiedzy, Poddziałanie 8.2.2 Regionalne Strategie Innowacji, środków krajowych oraz  środków budżetowych Województwa Mazowieckiego.