S3P Agri-Food

Platforma Inteligentnej Specjalizacji w sektorze rolno-spożywczym ma na celu przyspieszenie rozwoju wspólnych projektów inwestycyjnych związanych z rolnictwem i żywnością na poziomie UE. W ramach S3P w sektorze rolno-spożywczym propaguje się i wspiera współpracę międzyregionalną w obszarach tematycznych opartych na priorytetach inteligentnej specjalizacji określonych przez władze regionalne i krajowe. Dzięki tej platformie tematycznej regiony i państwa członkowskie UE są w stanie skuteczniej wdrażać swoje strategie inteligentnej specjalizacji, a zainteresowane strony w danym regionie korzystają z nowych możliwości współpracy z partnerami z innych regionów.

Pomoc techniczna w ramach Platformy Inteligentnej Specjalizacji obejmuje:

  • wspieranie rozwoju i wzmacniania europejskich „ekosystemów” na rzecz współpracy międzyregionalnej w oparciu o obszary inteligentnej specjalizacji;
  • ułatwianie wymiany doświadczeń, wzajemnego uczenia się i współpracy w celu osiągnięcia lepszego dopasowania podmiotów gospodarczych do badań naukowych, jak również podmiotów innowacyjnych do ich odpowiedników biznesowych;
  • przygotowanie wytycznych dotyczących roli władz regionalnych we współtworzeniu i rozwijaniu europejskich łańcuchów wartości w kluczowych niszach inteligentnej specjalizacji.

Platforma Inteligentnej Specjalizacji zapewnia wsparcie metodologiczne, wiedzę fachową, doradztwo i możliwości tworzenia sieci kontaktów poprzez warsztaty i seminaria. Ponadto zapewnia się wsparcie partnerstwom w identyfikowaniu silnych i brakujących kompetencji wśród uczestniczących regionów poprzez łączenie istniejących narzędzi analitycznych UE.

Platforma w sektorze rolno-spożywczym opiera się na podejściu oddolnym i jest kierowana przez regiony, które pragną wspierać współpracę międzyregionalną w oparciu o dopasowanie swoich priorytetów w zakresie inteligentnej specjalizacji związanej z sektorem rolno-spożywczym. Jest ona, więc wspólnie rozwijana i kierowana przez proaktywne regiony przy aktywnym udziale organizacji przedsiębiorców, instytucji badawczych, środowisk akademickich i społeczeństwa obywatelskiego. Platforma S3P w sektorze rolno-spożywczym obejmuje partnerstwa tematyczne, które są proponowane i koordynowane przez samodzielne regiony.

Ogólnie rzecz biorąc, partnerstwo w nowym obszarze tematycznym może zostać zaproponowane przez dwa wiodące regiony (regiony lub państwa członkowskie UE). Zgłoszenia zainteresowania ustanowieniem i współkierowaniem nowymi partnerstwami w określonych obszarach tematycznych sektora rolno-spożywczego można składać za pośrednictwem przeznaczonej do tego strony internetowej. W czerwcu 2016 r., w związku z uruchomieniem platformy w sektorze rolno-spożywczym, Komisja Europejska zwróciła się do wszystkich regionów UE o wyrażenie zainteresowania ustanowieniem nowych partnerstw międzyregionalnych związanych z konkretnymi obszarami tematycznymi powiązanymi z sektorem rolno-spożywczym, w ramach których chciałyby one współpracować i zobowiązać się do wspólnego inwestowania w rozwój nowych europejskich łańcuchów wartości z innymi regionami lub państwami członkowskimi. Lista złożonych wniosków dotyczących rozwoju partnerstw tematycznych S3P w sektorze rolno-spożywczym znajduje się w sekcji „Wyrażenie zainteresowania” na stronie S3P w sektorze rolno-spożywczym.

Na chwilę obecną platforma wspiera współpracę w następujących obszarach tematycznych:

  • Rolnictwo High-tech (High-tech farming),
  • Składniki odżywcze (Nutritional Ingridients),
  • Identyfikowalność i duże zbiory danych (Traceability and big data),
  • Inteligentne systemy czujników dla obszaru rolno-spożywczego (Smart sensor systems 4 agri-food),
  • Zaangażowanie konsumentów w innowacje w branży rolno-spożywczej (Consumer involvement in agri-food innovation).

Komisja Europejska zobowiązała się do udzielania kwalifikującym się partnerstwom specjalistycznej pomocy, organizowania warsztatów w celu określenia wspólnych obszarów zainteresowania oraz omawiania działań wdrożeniowych. Może to prowadzić do organizowania wydarzeń związanych z doborem partnerów i kojarzeniem zainteresowanych partnerów, w tym przemysłu, środowisk akademickich i biznesu, mających na celu omówienie, ułatwienie i przyspieszenie rozwoju wspólnych projektów inwestycyjnych.

Na stronie internetowej S3P w sektorze rolno-spożywczym zamieszczono również szereg dokumentów poświęconych brakowi wiedzy na temat określania potencjalnych regionów partnerskich, które mają zainteresowania i zobowiązania w określonych obszarach tematycznych, a także na temat istniejących lub potwierdzonych możliwości regionalnych, w celu przyczynienia się do wspólnych inicjatyw i przyszłych partnerstw w obszarach o znaczeniu strategicznym.

Punkt kontaktowy S3P w sektorze rolno-spożywczym: JRC-S3P-AGRIFOOD@ec.europa.eu

Możliwości inwestycyjne stwarzane przez S3P w sektorze rolno-spożywczym przyczynią się do stworzenia bardziej konkurencyjnego i zrównoważonego łańcucha dostaw żywności w UE, bardziej odpornych systemów żywnościowych oraz skuteczniejszego ukierunkowania funduszy regionalnych UE na wzrost gospodarczy i zatrudnienie, w szczególności dzięki licznym MŚP i mikroprzedsiębiorstwom, które tworzą ten łańcuch. Platforma będzie również propagować komplementarność instrumentów finansowania wspierających szereg projektów inwestycyjnych.