S3P Modernizacja przemysłowa

Komisja Europejska wspiera modernizację przemysłu europejskiego w celu zapewnienia konkurencyjności UE na świecie. Cel ten jest wspierany przez kilka dyrekcji generalnych Komisji Europejskiej (DG), w tym JRC, w drodze ukierunkowanego dostosowania ich polityk wielopoziomowych.

Jedną z sił napędowych wspólnej inicjatywy Platformy Inteligentnej Specjalizacji w dziedzinie modernizacji przemysłu (S3P Industrial Modernisation) jest wspieranie synergii i komplementarności między różnymi źródłami finansowania w celu przyspieszenia rozwoju wspólnych projektów inwestycyjnych wspieranych przez możliwe synergie między Europejskim Funduszem Rozwoju Regionalnego (EFRR), unijnym Programem na rzecz konkurencyjności przedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (COSME), programem „Horyzont 2020” i innymi źródłami finansowania. Pomimo różnic między głównymi celami tych źródeł finansowania, dzięki ułatwianiu synergii między nimi, źródła te mogą w znacznej mierze uzupełniać główne cele S3P-Industrial Modernisation (S3P-IM) w zakresie wspierania optymalnego i skutecznego wdrażania funduszy polityki spójności w odniesieniu do wysokiej jakości modernizacji przemysłu i projektów inwestycyjnych oraz lepszego dostosowania działań innowacyjnych na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym.

Głównym celem S3P-IM jest w wspieranie wysiłków zaangażowanych regionów i państw członkowskich UE na rzecz współpracy przy opracowywaniu szeregu projektów inwestycyjnych związanych z konkretnymi obszarami tematycznymi S3 poprzez współpracę międzyregionalną. W związku z tym platforma będzie wspólnie rozwijana i kierowana przez same regiony na uprzednio zdefiniowanych etapach procesu działań.


Sposób korzystania:

Po uruchomieniu platformy S3P – przemysł, w dniu 2 czerwca 2016 r. regiony UE zostały poproszone o zaproponowanie partnerstw związanych z konkretnymi obszarami tematycznymi w dziedzinie modernizacji przemysłu, w ramach których chciałyby współpracować i zobowiązać się do wspólnego inwestowania w rozwój nowych europejskich łańcuchów wartości z innymi regionami lub państwami członkowskimi.

Partnerstwo w nowym obszarze tematycznym może zostać zaproponowane, przez co najmniej dwa regiony lub państwa członkowskie UE, które będą pełnić rolę wiodących partnerów w partnerstwie pod warunkiem, że ich wniosek zawiera szereg kluczowych elementów, które należy uznać za kwalifikujące się. Wyrażenie zainteresowania ustanowieniem i współkierowaniem nowymi partnerstwami w określonych obszarach tematycznych modernizacji przemysłowej można składać za pośrednictwem strony internetowej S3P – przemysł.

Partnerstwa działające w ramach S3P – przemysł są wspierane przez uczestniczące dyrekcje generalne w ich wysiłkach na rzecz opracowania szeregu wspólnych projektów inwestycyjnych związanych z konkretnymi obszarami tematycznymi priorytetów inteligentnej specjalizacji w ramach współpracy międzyregionalnej. Platforma S3P – przemysł jest zatem współtworzona i współprowadzona przez regiony i same państwa członkowskie, co zapewnia aktywny udział i zaangażowanie tzw. podmiotów poczwórnej helisy, tj. przemysłu i powiązanych organizacji i klastrów biznesowych, a także instytucji badawczych, środowisk akademickich i społeczeństwa obywatelskiego. Połączenie to odegra kluczową rolę w łączeniu władz regionalnych z interesami i potrzebami przemysłowymi i rynkowymi.

Kwalifikujące się partnerstwa S3P – przemysł działające obecnie w ramach S3P – przemysł obejmują następujące obszary tematyczne:

 • Zaawansowana produkcja energii (ADMA Energy - Advanced Manufacturing for Energy),
 • Zaawansowane materiały na baterie (Advanced materials on batteries),
 • Sztuczna inteligencja i interfejs człowieka (Artificial Intelligence and Human Machine Interface),
 • Bio-ekonomia (Bio-economy),
 • Chemikalia (Chemicals),
 • Bezpieczeństwo cybernetyczne (Cybersecurity),
 • Cyfryzacja i bezpieczeństwo w turystyce (Digitalisation and Safety for Tourism),
 • Wydajna i zrównoważona produkcja (Efficient and Sustainable Manufacturing),
 • Wysoka wydajność produkcji dzięki drukowaniu 3D (High Performance Production through 3D-Printing),
 • Doliny wodoru (Hydrogen valleys),
 • Technologia medyczna (Medical technology),
 • Przemysł wydobywczy (Mining Industry),
 • Nowe produkty z obsługą technologii Nano (New nano-enabled Products),
 • Spersonalizowana medycyna (Personalised medicine),
 • Fotonika (Photonics),
 • Inteligentne regionalne inwestycje w innowacje w dziedzinie tekstyliów (Smart Regional Investments in Textile Innovation),
 • Bezpieczna i zrównoważona mobilność (Safe and sustainable mobility),
 • Integracja MŚP z przemysłem 4.0 (SME integration to Industry 4.0),
 • Ekonomia społeczna (Social Economy),
 • Sport,
 • Inteligentne Terytoria Wodne (Water Smart Territories).


Konkurencyjność i wzrost przemysłu europejskiego w dużym stopniu zależą od zdolności regionów Europy do zapewnienia dynamicznego „ekosystemu” dla innowacji, który ułatwia współpracę między przemysłem, środowiskiem akademickim i innymi podmiotami działającymi w dziedzinie innowacji. Aby to osiągnąć, konieczne jest zintegrowane podejście, które zapewni silne zaangażowanie przemysłu we wdrażanie strategii badań naukowych i innowacji na rzecz inteligentnej specjalizacji i zintensyfikuje współpracę międzyregionalną ze szczególnym naciskiem na lepsze wykorzystanie klastrów i wspieranie modernizacji przemysłu, dla której S3P – przemysł stanowi ramy.


S3P – przemysł dysponuje funkcyjną skrzynką poczty elektronicznej umożliwiającą władzom krajowym i regionalnym oraz innym zainteresowanym stronom bezpośredni kontakt z inicjatywą: JRC-S3P-INDUSTRY@ec.europa.eu