Wystartowała III edycja konkursu „Innowator Mazowsza”

MSODI Zegar 26.01.2011    15:41

„Innowator Mazowsza”, to konkurs organizowany przez Samorząd Województwa Mazowieckiego. Jest on jednym z elementów wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza 2007 – 2015. Konkurs „Innowator Mazowsza” objęty jest patronatem Marszałka Województwa Mazowieckiego.

Co to jest „Innowator Mazowsza”?

 

„Innowator Mazowsza”, to konkurs organizowany przez Samorząd Województwa Mazowieckiego. Jest on jednym z elementów wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza 2007 – 2015. Konkurs „Innowator Mazowsza” objęty jest patronatem Marszałka Województwa Mazowieckiego.

 

Cele konkursu „Innowator Mazowsza”

 

Głównym celem konkursu jest promocja postaw proinnowacyjnych wśród społeczeństwa regionu Mazowsza, w szczególności w środowisku naukowym oraz wśród przedstawicieli sektora Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Realizacja konkursu wyłoni najbardziej innowacyjne rozwiązania na poziomie przedsiębiorstw oferujących nowe produkty i usługi, stosujących nowoczesne rozwiązania technologiczne, organizacyjne i marketingowe w praktyce biznesowej, jak również twórczo myślących, kreatywnych autorów najlepszych osiągnięć naukowych w postaci udokumentowanych prac doktorskich zawierających innowacyjne rozwiązania, nadające się do zastosowania w praktyce.

 

Kto może brać udział w konkursie?

 

Konkurs „Innowator Mazowsza” przeprowadzany jest w dwóch kategoriach:

 

„MŁODA INNOWACYJNA FIRMA”

 

W ramach tej kategorii, do konkursu mogą przystąpić przedstawiciele sektora Małych i Średnich Przedsiębiorstw, założonych i prowadzących działalność na terenie Województwa Mazowieckiego nie dłużej, niż 7 lat do daty złożenia aplikacji konkursowej, mogących wykazać się udokumentowanym, wprowadzonym w ciągu ostatnich 3 lat, innowacyjnym produktem, usługą lub technologią, wdrożoną w codziennej praktyce biznesowej.

 

„INNOWACYJNY MŁODY NAUKOWIEC”

 

W tej kategorii, do konkursu mogą przystąpić naukowcy, którzy nie przekroczyli 35 roku życia, z zakończonym przewodem doktorskim lub stopniem doktora uzyskanym w ciągu ostatnich trzech lat.

 

Kryteria wyboru laureatów konkursu

 

Wszystkie kryteria dla obu kategorii konkursowych muszą być zgodne z obowiązującą dokumentacja konkursową.

 

Nagrody w konkursie „Innowator Mazowsza”

 

Zdobywcy pierwszych trzech miejsc w obu kategoriach konkursowych otrzymują nagrody finansowe. Oprócz nagród, mogą być przyznawane wyróżnienia w postaci dyplomów. Zdobywcy nagród i wyróżnień otrzymują możliwość posługiwania się tytułem „Zdobywca I/II/III nagrody / wyróżnienia w konkursie „Innowator Mazowsza”.

 

Struktura konkursu

 

Oceną złożonych wniosków konkursowych zajmują się Grupy Robocze – zespoły eksperckie właściwe dla każdej kategorii konkursowej. Nad całością przebiegu prac związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem konkursu czuwa Kapituła Konkursu „Innowator Mazowsza”.

 

Proces oceny prac konkursowych

 

Ocena zgłoszonych aplikacji konkursowych odbywa się w dwóch etapach:

oceny formalnej;

oceny merytorycznej.

Ocena prac konkursowych dokonywana jest przez minimum dwóch członków Grupy Roboczej. Po otrzymaniu rekomendacji Grupy Roboczej, Kapituła Konkursu dokonuje ostatecznej weryfikacji aplikacji konkursowych, wyłaniając zdobywców pierwszych trzech miejsc oraz wyróżnionych w każdej kategorii.

 

Ogłoszenie wyników konkursu

 

Laureaci i wyróżnieni w konkursie „Innowator Mazowsza” są powiadamiani w formie pisemnej o decyzji Kapituły Konkursu. Wyniki konkursu ogłaszane są podczas Gali Konkursu „Innowator Mazowsza”. Lista laureatów i wyróżnionych  podawana jest do publicznej wiadomości na stronie internetowej Samorządu Województwa Mazowieckiego – www.mazovia.pl oraz w prasie o zasięgu Województwa Mazowieckiego.

 

Gdzie i kiedy złożyć aplikację konkursową?

 

Wnioski konkursowe należy składać w KANCELARII OGÓLNEJ (1 piętro pokój 116)

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego, przy Al. Solidarności 61 03-402 Warszawa, z dopiskiem „Innowator Mazowsza”,
osobiście lub za pośrednictwem poczty.

Na aplikacje w tegorocznej edycji konkursu „Innowator Mazowsza” czekamy od 15 grudnia 2010 r. do 15 lutego 2011r.

 

Administratorem danych osobowych zbioru „Uczestnicy i Laureaci Konkursu „Innowator Mazowsza” kategoria Innowacyjny Młody Naukowiec” w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie jest:

Marszałek Województwa Mazowieckiego

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie

ul. Jagiellońska 26

03-719 Warszawa

 

Partner Merytoryczny:

 

 

Partner Strategiczny: