Konkurs ofert na realizację zadania „Wspieranie i rozwój klastrów i inicjatyw klastrowych oraz wzmocnienie ich pozycji konkurencyjnej na rynku, w tym m.in. promowanie współpracy między sferą nauki i biznesu.”

Zegar 18.02.2019    10:33

Składanie ofert: od 7 lutego 2019 r. do 7 marca 2019 r.

Złożenie potwierdzenia złożenia oferty: do 11 marca 2019 r.

Wyniki oceny formalnej: od 21 do 25 marca 2019 r.

Przewidywane rozstrzygnięcie konkursu: do 8 maja 2019 r.

Zadania konkursowe mogą być realizowane w terminie: od 8 maja do 31 grudnia 2019 r.

Zarząd Województwa Mazowieckiego ogłosił otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w 2019 roku w obszarze „Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości”, w formie wspierania realizacji zadania pn. „Wspieranie i rozwój klastrów i inicjatyw klastrowych oraz wzmocnienie ich pozycji konkurencyjnej na rynku, w tym m.in. promowanie współpracy między sferą nauki i biznesu.”

 

Sposób składania ofert:

Oferty należy składać poprzez generator ofert konkursowych w serwisie Witkac.pl, dostępny na stronie www.konkursyngo.mazovia.pl.

Procedura uzyskania dostępu do generatora, przygotowania i złożenia oferty opisana została w instrukcji.

Po złożeniu oferty w generatorze ofert konkursowych niezbędne jest wydrukowanie potwierdzenia złożenia oferty, a następnie jego złożenie w sposób określony w ogłoszeniu konkursowym

 

Najważniejsze terminy:

Składanie ofert: od 7 lutego 2019 r. do 7 marca 2019 r.

Złożenie potwierdzenia złożenia oferty: do 11 marca 2019 r.

Wyniki oceny formalnej: od 21 do 25 marca 2019 r.

Przewidywane rozstrzygnięcie konkursu: do 8 maja 2019 r.

Zadania konkursowe mogą być realizowane w terminie: od 8 maja do 31 grudnia 2019 r.

Oferent może złożyć nie więcej niż 1 ofertę w konkursie. Kwota dotacji na zadanie do 50 000,00 zł.

Przed przystąpieniem do konkursu należy zapoznać się z „Zasadami przyznawania i rozliczania dotacji z budżetu Województwa przyznawanych organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w art. 3. ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”, które odnajdą Państwo na stronie: www.dialog.mazovia.pl w zakładce „Konkursy ofert”, podzakładka „Zasady przyznawania dotacji”.

 

Otwarty nabór osób do komisji konkursowej

Zarząd Województwa Mazowieckiego ogłasza również otwarty nabór osób do komisji konkursowej opiniującej oferty w ww. konkursie ofert.

Zgłoszeń należy dokonywać w terminie od 7 lutego 2019 r. do 7 marca 2019 r. na odpowiednim formularzu. Szczegółowe informacje oraz formularz dostępne są w serwisie Witkac.pl i na stronie internetowej Samorządowego Forum Dialogu Obywatelskiego.