Ogłoszenie o otwartym naborze partnerów do VI edycji Konkursu „Innowator Mazowsza”

Innowator Mazowsza Zegar 23.05.2014    16:09

Departament Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich, jako organizator VI edycji Konkursu „Innowator Mazowsza” ogłasza otwarty nabór partnerów w celu wspólnej realizacji konkursu.

Departament Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich, jako organizator VI edycji Konkursu „Innowator Mazowsza” ogłasza otwarty nabór partnerów w celu wspólnej realizacji konkursu.

„Innowator Mazowsza” to jedno z najbardziej prestiżowych wyróżnień nowatorskich rozwiązań w biznesie i nauce w województwie mazowieckim. Stanowi on jeden
z elementów wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza 2007 – 2015.
Konkurs objęty jest patronatem Marszałka Województwa Mazowieckiego. Ideą Konkursu jest kształtowanie postaw proinnowacyjnych w regionie, a przez to przyspieszenie rozwoju i wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw na Mazowszu.

Konkurs odbywa się w dwóch kategoriach:

Kategoria „Młoda Innowacyjna Firma” skierowana jest do przedstawicieli sektora Małych i Średnich Przedsiębiorstw z terenu województwa mazowieckiego istniejących nie dłużej niż 10 lat. Firmy uczestniczące w Konkursie powinny wykazać się udokumentowanym, wprowadzonym w ciągu ostatnich 5 lat, innowacyjnym produktem, usługą lub technologią, wdrożoną w codziennej praktyce biznesowej.

Kategoria „Innowacyjny Młody Naukowiec” adresowana jest do młodych naukowców (poniżej 39 roku życia), którzy w przeciągu ostatnich 3 lat uzyskali stopień doktora,
a w swojej pracy podejmowali tematykę innowacyjności.

Zadania i obowiązki partnera:
1. Działania informacyjno – promocyjne dotyczące konkursu:
a. Umieszczenie informacji o konkursie na stronie internetowej partnera
b. Rozpowszechnianie informacji o konkursie innymi kanałami, na spotkaniach, konferencjach itp.
c. Udział w ocenie wniosków konkursowych.
2. Udział w uroczystej Konferencji podsumowującej V edycję Konkursu, na której nastąpi rozdanie nagród.
3. Ufundowanie nagrody niefinansowej w postaci wsparcia dla zwycięzcy konkursu (np. mogą to być bezpłatne konsultacje w zakresie ochrony własności intelektualnej, bezpłatna pomoc prawna, udostępnienie kontaktów do podjęcia współpracy, pomoc w zakresie wdrożenia innowacyjnego rozwiązania, którego dotyczy wniosek konkursowy itp.)

Zadania i obowiązki Urzędu wobec partnera:
1) zamieszczenie we wszystkich materiałach informacyjnych i promocyjnych dotyczących Konkursu informacji o Partnerze jako partnerze merytorycznym, wraz z logiem Partnera, w tym na stronach internetowych: www.msodi.mazovia.pl oraz www.innowacyjni.mazovia.pl w aktualnościach dotyczących VI edycji Konkursu;
2) umożliwienie wystąpienia przedstawiciela Partnera podczas uroczystej gali wręczenia nagród laureatom Konkursu;
3) uwzględnienie Partnera w ramach działań na rzecz tworzenia Mazowieckiej Sieci Innowacji w ramach projektu „Mazowiecka Sieć Ośrodków Doradczo Informacyjnych – MSODI”.
Partnerzy, którzy zamierzają uczestniczyć w realizacji Konkursu w danej kategorii konkursowej są zobowiązani złożyć wypełniony formularz zgłoszeniowy, osobno dla każdej kategorii konkursowej (tzn. „Młoda Innowacyjna Firma”, „Innowacyjny Młody Naukowiec”) .

Oferty można składać do dnia 18 czerwca b.r. w godzinach 8:00 – 16:00
pocztą, kurierem lub osobiście pod adresem:

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
Departament Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich
Al. Solidarności 61
03-402 Warszawa

Z dopiskiem: Oferta współpracy partnerskiej w VI edycji Konkursu „Innowator Mazowsza”.

Sprawę prowadzi:

Edyta Dul-Pałaszewska
tel. 22 59-79-950
e-mail: edyta.dul@mazovia.pl