Konkurs ofert dla animatorów rozwoju gospodarczego!

Zegar 26.01.2022    13:47

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w obszarze „Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości” zadanie – "Wzmocnienie roli regionalnych animatorów rozwoju gospodarczego Mazowsza w procesie przedsiębiorczego odkrywania"

Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 144/288/22 z dnia 24 stycznia 2022 r ogłosił otwarty konkurs dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację w województwie mazowieckim w 2022 r. zadań publicznych w obszarze „Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości”, zadanie – "Wzmocnienie roli regionalnych animatorów rozwoju gospodarczego Mazowsza w procesie przedsiębiorczego odkrywania".

Sposób składania ofert

Oferty należy składać wyłącznie poprzez generator ofert konkursowych w serwisie Witkac.pl, dostępny na stronie www.konkursyngo.mazovia.pl. Nie jest wymagane składanie ofert w wersji papierowej ani potwierdzenia złożenia oferty. Procedura uzyskania dostępu do generatora, przygotowania i złożenia oferty opisana została w instrukcji. Procedura uzyskania dostępu do generatora, przygotowania i złożenia oferty opisana została w instrukcji.

Generator ofert konkursowych uniemożliwia edycję lub wycofanie oferty po jej złożeniu. W przypadku chęci wycofania oferty złożonej w generatorze (przed upływem terminu składania ofert), należy dostarczyć do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie oświadczenie o wycofaniu oferty.

Najważniejsze terminy

•    Składanie ofert: od 29 stycznia 2022 r. do 20 lutego 2022 r.
•    Wyniki oceny formalnej: między 23 lutego a 27 lutego 2022 r.
•    Rozstrzygnięcie konkursu: do 15 kwietnia 2022 r.
•    Zadania mogą być realizowane w terminie: od 16 kwietnia do 31 grudnia 2022 r.

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu znajdują się w ogłoszeniu konkursowym.

Zasady

•    Oferent może złożyć nie więcej niż 1 ofertę w konkursie. Maksymalna kwota dofinansowania dla jednej oferty wynosi 60 000,00 zł.
•     Przed przystąpieniem do konkursu należy zapoznać się z „Zasadami przyznawania i rozliczania dotacji z budżetu Województwa przyznawanych organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa art. 3. ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 r.”, które odnajdą Państwo na stronie www.dialog.mazovia.pl w zakładce „Konkursy ofert”, podzakładka „Zasady przyznawania dotacji”.

Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Wydziału Rozwoju i Zarządzania Regionalną Strategią Innowacji, Departamentu Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich:
•     Anna Nitka – tel. 22 59 79 762; e-mail: anna.nitka@mazovia.pl
•     Sara Mielech – tel. 22 59 79 759; e-mail: sara.mielech@mazovia.pl
•     Małgorzata Białczak – Kierownik Wydziału Rozwoju i Zarządzania Regionalną Strategia Innowacji, tel. 22 59 79 794; e-mail: malgorzata.bialczak@mazovia.pl

Nabór osób wskazywanych przez organizacje pozarządowe do komisji konkursowej w obszarze „Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości”, zadanie „Wzmocnienie roli regionalnych animatorów rozwoju gospodarczego Mazowsza..."