Forum IOB 7 grudnia 2023 r.

Zegar 21.12.2023    09:27

Grudniowe spotkanie FORUM IOB odbyło się w formie zdalnej i było poświęcone omówieniu efektów dotychczasowej realizacji projektu „Mazowsze akceleratorem globalnych przedsiębiorstw” w ramach Programu GOSPOSTRATEG III i przedstawieniu założeń sieci animatorów globalizacji mazowieckich przedsiębiorstw - Global Mazovia Hub i ich roli w systemie wspierania ekspansji przedsiębiorstw na rynkach zagranicznych. 

Spotkanie skierowane było przede wszystkim do organizacji działających na Mazowszu w obszarze rozwoju przedsiębiorczości i innowacji oraz współpracy zagranicznej jako potencjalnych animatorów życia gospodarczego w zakresie internacjonalizacji przedsiębiorstw.
Projekt „Mazowsze akceleratorem globalnych przedsiębiorstw” jest realizowany w ramach konsorcjum, w którego w skład wchodzą Województwo Mazowieckie - pełniące funkcję Lidera Projektu oraz Szkoła Główna Handlowa w Warszawie i Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pełniący rolę konsorcjantów. 
Celem głównym projektu jest transformacja województwa mazowieckiego w region akceleracji globalnych przedsiębiorstw, poprzez zbudowanie bazy wiedzy o kluczowych globalnych rynkach oraz opracowanie i wdrożenie efektywnego modelu współpracy administracji regionalnej i lokalnej, nauki i biznesu z uwzględnieniem uwarunkowań i specyfiki Mazowsza.
Na początkowym etapie realizacji w projektu – w fazie prac rozwojowych zostały opracowane wstępne założenia dotyczące modelu umiędzynarodowienia i współpracy w trójkącie administracja-nauka-biznes z naciskiem na globalną ekspansję firm. W rozpoczynającej się fazie przedwdrożeniowej zostaną opracowane materiały o charakterze rekomendacji będące elementem Mapy Drogowej, jako narzędzia wdrożenia zaproponowanego modelu wspierania internacjonalizacji firm z regionu Mazowsza. Główną rolę w tej fazie będą odgrywali animatorzy życia gospodarczego. 
Założenia sieci animatorów omówili przedstawiciele Szkoły Głównej Handlowej, prof. Marcin Wojtysiak-Kotlarski, prof. Paweł Pietrasieński oraz dr Joanna Karwowska. 
Głównym założeniem projektu w fazie przedwdrożeniowej jest powołanie 8 animatorów Global Mazovia Hub (ulokowanych w 8 subregionach województwa: płockim, żyrardowskim, ciechanowskim, radomskim, siedleckim, ostrołęckim, warszawskim wschodnim, warszawskim zachodnim). Kluczowy w tym zadaniu jest networking międzynarodowy. Animatorzy będą współpracować z mentorami z ramienia SGH oraz przedstawicielami światowych ekosystemów wspierania innowacyjności i będą aktywnie uczestniczyć w zaplanowanych wizytach studyjnych do wybranych krajów i ekosystemów, by przez nawiązanie relacji międzynarodowych, w zgodzie z najnowszymi trendami światowymi, inicjować różne dobre praktyki w województwie mazowieckim.
Animatorzy mogą wywodzić się z trzech środowisk:
- ze struktur administracji dowolnego szczebla;
- ze struktur organizacji pozarządowych nie działających dla zysku (non for profit); 
- ze środowiska akademickiego. 
Każdy animator będzie miał mentora z ramienia zespołu badaczy SGH, który będzie zapewniał wsparcie merytoryczne animatorowi w ramach jego działań mających na celu zapewnienie wysokiej jakości współpracy trójkąta: administracja-nauka-biznes oraz realnej implementacji zaleceń Mapy Drogowej. 
Osoby zainteresowane pełnieniem tej funkcji prosimy o kontakt z kierownikiem projektu, z prof. Marcinem Wojtysiakiem - Kotlarskim, email:  mwojty@sgh.waw.pl. 
Zapraszamy również do odwiedzenia profilu projektu na LinkedIn: mazoviaglobal