Badanie ścieżek kariery zwycięzców konkursów Innowator Mazowsza i Startuj z Mazowsza – weź udział!

Zegar 02.12.2022    12:36

Serdecznie zapraszamy do udziału w badaniu laureatów i laureatki wszystkich dotychczasowych konkursów Innowator Mazowsza oraz Startuj z Mazowsza.

Jaki jest cel badania?

Planowane badanie ma na celu określenie charakterystyki aktualnej działalności laureatów/laureatek ze wszystkich dotychczasowych edycji obu konkursów, a w szczególności wskazanie, w jaki sposób udział w konkursie przyczynił się do:

  • rozwoju laureatów/laureatek w zakresie innowacyjności,
  • współpracy ze środowiskami nauki i biznesu,
  • wykształcenia dobrych praktyk, które mogą stać się inspiracją dla prowadzenia działalności innowacyjnej i badawczo-rozwojowej.

Badanie ma także umożliwić sformułowanie rekomendacji w zakresie promowania postaw proinnowacyjnych oraz tworzenia warunków sprzyjających nawiązywaniu współpracy między środowiskiem nauki i biznesu.

Kogo szukamy?

Do udziału w badaniu zapraszamy laureatów i laureatki wszystkich dotychczasowych konkursów Innowator Mazowsza oraz Startuj z Mazowsza. Wśród zwycięzców są zarówno naukowcy, firmy z sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz start-upy z terenu województwa mazowieckiego.

Ze względu na określone próby badawcze, nie będziemy mogli zaprosić wszystkich laureatów i laureatek do badania. Potwierdzenie udziału otrzymają Państwo w odpowiedzi na formularz zgłoszeniowy.

Na czym polega udział w badaniu?

Badanie trwa do 16 grudnia 2022 r.

W celu znalezienia odpowiedzi na powyższe zagadnienia, zespół przeprowadzi 3 badania:

Osoby, które ukończą badanie i spełnią warunek rekrutacyjny (są laureatami+/laureatkami konkursu Innowator z Mazowsza lub Startuj z Mazowsza), otrzymają bon do Allegro o wysokości 30 zł. Czas badania nie przekracza 20 min.

Czas badania wynosi max. 90 min, wynagrodzenie bon do Allegro o wysokości 100 zł.

Wybranych uczestników wywiadów zaprosimy do udziału w dodatkowych rozmowach o ich działalności, otoczeniu i wpływie na środowisko społeczno-gospodarcze. Szczegóły dotyczące tej części badania zostaną przekazane chętnym osobom w trakcie wywiadów indywidualnych.

  1. Badanie ilościowe: kwestionariuszowe
  2. Badanie jakościowe: wywiady indywidualne
  3. Badanie jakościowe: studia przypadków

Osoby chętne do udziału w badaniu prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego.

CHCĘ WZIĄĆ UDZIAŁ

Dlaczego warto wziąć udział?

Efektem końcowym projektu będzie raport, broszura oraz prezentacja opisująca ścieżki kariery laureatów i laureatek konkursów oraz wskazująca rekomendacje w zakresie promowania postaw proinnowacyjnych. Ponadto uczestnicy badań otrzymają bony na zakupy w sklepie internetowym Allegro.

Udział w badaniu jest dodatkową możliwością promocji swoich osiągnięć indywidualnych lub sukcesu firmy.

O projekcie

Konkursy Innowator Mazowsza (organizowany od 2008 r.) oraz Startuj z Mazowsza (organizowany od 2018 r.) mają na celu wspieranie i promowanie postaw proinnowacyjnych oraz budowanie świadomości wśród mieszkańców regionu Mazowsza na temat roli innowacyjności w rozwoju gospodarczym regionu i zdobywaniu kompetencji opartych na nowoczesnych technologiach. Ponadto oba przedsięwzięcia przyczyniają się do budowania sieci środowiska współpracy startupów z małymi, średnimi i dużymi przedsiębiorstwami, sektorem nauki, instytucjami otoczenia biznesu i Samorządem Województwa Mazowieckiego.

Projekt realizowany jest na zlecenie Województwa Mazowieckiego. Przeprowadzenie badania i opracowanie broszury pn. „Badanie ścieżek rozwoju laureatów konkursów Startuj z Mazowsza i Innowator Mazowsza” dla potrzeb realizacji projektu współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020 nr RPMA.11.01.00-14-0003/18-00 pt.: „Plan Działań Pomocy Technicznej UMWM na lata 2019-2023 w zakresie zapewnienia monitoringu, ewaluacji i aktualizacji regionalnej strategii inteligentnych specjalizacji w ramach RPO WM”, Oś Priorytetowa XI – Pomoc Techniczna współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.