SZCZEGÓŁOWY OPIS PRIORYTETÓW REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2007 – 2013 (USZCZEGÓŁOWIENIE RPO WM)

Dokumenty strategiczne Zegar 21.02.2017    13:05

Szczegółowy Opis Priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 (Uszczegółowienie RPO WM) jest dokumentem, który zgodnie z obowiązującym prawodawstwem Unii Europejskiej nie podlega negocjacjom z Komisją Europejską. Jest to dokument przygotowywany i przyjmowany uchwałą przez Zarząd Województwa Mazowieckiego jako swoisty podręcznik dla beneficjentów zawierający informacje uzupełniające w stosunku do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 (RPO WM).