GRUPY ROBOCZE DS. INTELIGENTNYCH SPECJALIZACJI

baner111

Grupy robocze ds. inteligentnej specjalizacji województwa mazowieckiego

Cel: wsparcie procesu rozdysponowania środków publicznych przeznaczonych na projekty badawczo-rozwojowe.

Powód: wymóg wdrożenia koncepcji tzw. „inteligentnej specjalizacji”, polegającej na ukierunkowaniu wsparcia badań, rozwoju i innowacyjności w oparciu o informacje pozyskiwane od uczestników rynku (przede wszystkim przedsiębiorców).

Grupy robocze są przyporządkowane do czterech obszarów tematycznych:

a_INTELIGENTNE SYSTEMY ZARZ b_BEZPIECZNA ZYWNOSC c_NOWOCZESNE USLUGI d_WYSOKA JAKOSC ZYCIA

Główne zadania grup:

  • identyfikacja priorytetowych kierunków badań (agend badawczych) dla inteligentnej specjalizacji,
  • współpraca przy tworzeniu programów wdrożeniowych dla Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza do 2020 roku (RIS),
  • uczestnictwo w procesie monitorowania RIS,
  • udział w procesie aktualizacji inteligentnej specjalizacji,
  • konsultowanie instrumentów wsparcia w ramach specjalizacji (np. założenia konkursów, kryteria oceny projektów w RPO WM 2014-2020).

Spotkania grup mają charakter otwarty.

Szczególnie zapraszamy przedsiębiorców prowadzących działalność innowacyjną lub planujących wdrażać innowacje.

Wyniki pracy grup znajdą odzwierciedlenie w zasadach konkursów w ramach

RPO WM 2014 – 2020.

 

Kontakt:

Monika Tchórznicka – monika.tchorznicka@mazovia.pl

Piotr Dylewski – piotr.dylewski@mazovia.pl