Dobre praktyki

Międzynarodowe projekty Interreg Europa są źródłem wiedzy, o tym jak funkcjonują europejskie regiony, w jaki sposób radzą sobie z wyzwaniami i jakie wprowadzają rozwiązania tzw. Dobre Praktyki.


Województwo jest partnerem w projekcie Agri Renaissance „Innowacje na rzecz renesansu europejskiego sektora rolno-spożywczego” realizowanym w ramach Programu Interreg Europa. Ogólnym celem projektu jest poprawa polityk i programów rozwoju regionalnego w ramach celu „Inwestycje na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia” w celu zwiększenia zasobów w zakresie badań naukowych i innowacji oraz potencjału sektora rolno-spożywczego, stymulowania współpracy i wspierania jej hybrydyzacji.
Jednym z zadań projektowych było zidentyfikowanie i zaprezentowanie dobrych praktyk  realizowanych w regionie. Należy podkreślić, że sektor rolno-spożywczy to jeden kluczowy dla rozwoju województwa filar gospodarki, co zostało odzwierciedlone w inteligentnej specjalizacji województwa mazowieckiego poprzez wyodrębnię obszaru: bezpieczna żywność. 


Bezpieczna żywność związana jest  z przedsięwzięciami zwiększającymi dostępność i umożliwiającymi rozwój produktów wysokiej jakości, zgodnych z ideą zrównoważonego rozwoju, bezpiecznych zarówno dla końcowego odbiorcy, jak i dla środowiska w całym cyklu produkcji i dystrybucji.
Obszar ten stanowi ogromny potencjał dla rozwoju województwa mazowieckiego ze względu na rozwiniętą bazę produkcyjną podstawowych produktów rolnych. Bardzo silna konkurencja zakładów przetwórstwa rolno-spożywczego oznacza konieczność położenia szczególnego nacisku właśnie na budowanie pozycji konkurencyjnej regionu.


W ramach projektu Agri Renaissance zidentyfikowano następujące dobre praktyki, które opisane zostałyna stronie internetowej programu Interreg Europa:

•             Nowoczesne rozwiązanie technologiczne umożliwiające stosowanie wytłoków owocowych do barwienia żywności - w wyniku realizacji projektu powstała jedyna w Polsce instalacja do produkcji żywności barwiącej z wytłoków owocowych, tj. odpadu po produkcji soków;

https://www.interregeurope.eu/policylearning/good-practices/item/3192/a-modern-technological-solution-enabling-the-use-of-fruit-pomace-to-color-food/

•             Cyfrowa analiza obrazu w technice rolniczej. Opracowanie koncepcji, metod i algorytmów oraz ich implementacji w zastosowaniu do inteligentnego mechanizmu niszczącego chwasty w uprawach roślin - produktem docelowym, w którym zaimplementowany został TSDD są maszyny rolnicze służące do zwalczania mechanicznego chwastów;

https://www.interregeurope.eu/policylearning/good-practices/item/3193/the-intelligent-mechanism-for-destroying-weeds-in-plant-crops/

•             Opracowanie nowego wyrobu – innowacyjnego biostymulatora KMS03 Agro Fonds Consulting Agata Kowalczyk - dobra praktyka polega na wykorzystaniu krzemu jako innowacyjnego biostymulatora w celu stworzenia bezpiecznego, innowacyjnego produktu dla ochrony prewencyjnej roślin w rolnictwie;

https://www.interregeurope.eu/policylearning/good-practices/item/3194/development-of-a-new-product-an-innovative-biostimulator-kms03-agro-fonds-consulting-agata-kowalczyk/

•             Centrum żywności i Żywienia - modernizacja kampusu SGGW w celu stworzenia Centrum Badawczo-Rozwojowego Żywności i Żywienia (CŻiŻ) - w ramach projektu powstaną laboratoria naukowo-badawcze z towarzyszącą im halą nowoczesnych technologii, gdzie będą testowane i wdrażane nowe rozwiązania technologiczne i techniczne w zakresie żywności i żywienia;

https://www.interregeurope.eu/policylearning/good-practices/item/3191/food-and-nutrition-centre-modernisation-of-the-warsaw-university-of-life-sciences/

•             Innowacyjna technologia produkcji świeżych, prozdrowotnych makaronów, wspierających zdrowe odżywianie - celem projektu było wprowadzenie na rynek nowych, innowacyjnych produktów żywnościowych dedykowanych niszowym grupom odbiorców tj.: osobom cierpiącym na celiakię, będących na diecie bezglutenowej, alergikom;

https://www.interregeurope.eu/policylearning/good-practices/item/3197/the-production-of-fresh-pasta-supporting-healthy-eating/

•             Bio Aktywna Zdrowa Żywność - celem projektu było zbudowanie infrastruktury produkcyjnej, która pozwala na aktywację nasion, umożliwia produkcję innowacyjnych, bio aktywnych produktów spożywczych, w tym smakowych mieszanek nasiennych, past na bazie aktywowanych nasion i orzechów, batonów na bazie aktywowanych orzechów;

https://www.interregeurope.eu/policylearning/good-practices/item/3196/bio-active-healthy-food/

•             SMART BERRIES - szybki, łatwy i mobilny test do badania zawartości polifenoli w owocach dla producentów soków i hodowców owoców.

https://www.interregeurope.eu/policylearning/good-practices/item/3195/smartberries-test/