Grupy robocze ds. inteligentnej specjalizacji województwa mazowieckiego

Grupy robocze są przyporządkowane do czterech obszarów tematycznych:

    

 

W ramach grupy roboczej ds. inteligentnej specjalizacji województwa mazowieckiego "Wysoka jakość życia" powstały trzy zespoły zadaniowe:

 • "Kosmetyka"
 • "Zdrowie"
 • "Edukacja"

W ramach grupy roboczej ds. inteligentnej specjalizacji województwa mazowieckiego "Inteligentne systemy zarządzania" nastąpiło wyodrębnienie zespołu zadaniowego "Kosmos"

Zadania grup obejmują:

 • weryfikację zgodności obszarów inteligentnej specjalizacji z potrzebami przedsiębiorstw,
 • identyfikację nisz rozwojowych w ramach poszczególnych obszarów (określenie priorytetowych kierunków badań/regionalnych agend badawczych),
 • udział w tworzeniu i opiniowanie projektów dokumentów wdrożeniowych: programów wdrożeniowych do RIS, regulaminów konkursów, kryteriów wyboru, itp.,
 • formułowanie propozycji instrumentów wsparcia ukierunkowanych na rozwiązywanie specyficznych problemów w obszarach inteligentnej specjalizacji, w szczególności w zakresie innowacji społecznych.

Przystępując do organizacji grup roboczych, przyjęto następujące założenia:

 • funkcjonowanie grup powinno być nastawione na ciągły charakter prac, sposób działania, wykorzystywane narzędzia i częstotliwość spotkań powinny być dostosowane do zaangażowania uczestników,
 • prace grup powinny mieć jak najbardziej oddolny charakter, dlatego należy utrzymać ich otwarty charakter i ograniczyć ingerencję ze strony administracji do minimum niezbędnego do podtrzymania procesu,
 • grupy powinny być złożone wyłącznie lub prawie wyłącznie z przedstawicieli przedsiębiorców, a instytucje naukowe oraz instytucje otoczenia biznesu powinny występować w roli doradców,
 • Instytucja Zarządzająca RIS Mazovia występuje w charakterze koordynatora prac, jednak docelowo powinna przyjąć rolę obserwatora i odbiorcy wypracowanych postulatów,
 • otwarty, jawny charakter prac.

Grupy robocze – „dobre praktyki”

 • Otwarty charakter grup roboczych oznacza możliwość zabrania głosu także przez przedstawicieli podmiotów, które nie zadeklarowały chęci uczestnictwa w grupach. Nie zastosowano ograniczenia liczby członków ani kryteriów ograniczających dostęp dla przedsiębiorców.
 • Prace grup roboczych prowadzone są na dwóch płaszczyznach: w trakcie posiedzeń i w formie elektronicznej. Umożliwia to czynny udział tych uczestników grup, którzy nie są w stanie brać udziału w posiedzeniach. Taki sposób procedowania wynika z doświadczeń gromadzonych podczas spotkań i postulatów ich uczestników.
 • Posiedzenia grup roboczych są także okazją do nawiązywania kontaktów i prezentacji oferty firm, klastrów, jednostek naukowych i instytucji otoczenia biznesu zainteresowanych współpracą (spotkania tematyczne, konferencje, szkolenia).

Spotkania grup mają charakter otwarty. Szczególnie zapraszamy przedsiębiorców prowadzących działalność innowacyjną lub planujących wdrażać innowacje.

Osoby do kontaktu: piotr.dylewski@mazovia.pl (opiekun grup roboczych), malgorzata.bialczak@mazovia.pl.