Spotkanie 30 listopada 2022 r.

Ostatniego dnia listopada spotkaliśmy się po raz kolejny w ramach Forum IOB, które zostało poświęcone prezentacji programów Interreg w nowym okresie finansowania 2021-2027. Prelegentami spotkania były przedstawicielki Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej oraz przedstawicielki mazowieckich instytucji otoczenia biznesu, mających doświadczenie w realizacji projektów międzynarodowych.

Spotkanie skierowane było przede wszystkim do Instytucji Otoczenia Biznesu oraz innych organizacji działających na Mazowszu w obszarze rozwoju przedsiębiorczości i innowacji jako potencjalnych wnioskodawców i autorów projektów w zbliżających się naborach.

Przedstawicielki Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej (MFiPR), które pełni również rolę Krajowego Punktu Kontaktowego dla poniższych programów, zaprezentowały 3 Programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej/Interreg:

Panie omówiły możliwości, jakie dają nowe programy Interreg oraz zasady aplikowania, realizacji i finansowania projektów. Uczestnicy spotkania z kolei otrzymali pakiet podstawowych informacji na ich temat i mieli możliwość uzyskania bezpośredniej odpowiedzi na interesujące ich kwestie.

Przedstawiciele mazowieckich instytucji otoczenia biznesu, którzy uczestniczyli w realizacji projektów międzynarodowych w poprzednim okresie programowania zapoznali uczestników spotkania ze swoimi doświadczeniami w tym zakresie.  Dr Ludmiła Walaszczyk z Sieci Badawczej Łukasiewicz – Instytut Technologii Eksploatacji (Łukasiewicz ITEE) pokazała, jak wygląda udział w takich projektach realizowanych w ramach programów Interreg Europa Środkowa oraz Interreg Europa z perspektywy partnera. A Panie Joanna Olejnik i Joanna Będkowska - Prezeski Płockiego Parku Przemysłowo-Technologicznego (PPP-T) opowiedziały, co to znaczy być interesariuszem, na czym polega jego rola w projektach Interreg i jakie korzyści płyną z tego faktu.

Spotkanie Forum IOB miało przede wszystkim charakter merytoryczny i jego celem było zaznajomienie mazowieckich instytucji otoczenia biznesu z możliwościami i perspektywami działalności na arenie międzynarodowej, jakie oferują programy europejskiej współpracy terytorialnej.

Wydarzenie zakończyło się zaproszeniem na kolejne spotkanie i propozycją omówienia zagadnienia aplikowania o środki z Programu Horyzont Europa.