Spotkanie 2 lutego 2017 r.

2 lutego 2017 r. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie odbyło się spotkanie Forum IOB poświęcone kwestii wsparcia dla MŚP kierowanego za pośrednictwem IOB.

Uczestnicy spotkania zapoznali się z możliwościami wsparcia MŚP kierowanego za pośrednictwem Instytucji Otoczenia Biznesu i wykorzystania narzędzi, którymi dysponuje Samorząd Województwa Mazowieckiego tj. konkursów w ramach RPO WM 2014-2020, Systemu akredytacji mazowieckich Instytucji Otoczenia Biznesu oraz projektów pozakonkursowych.

Wydział Innowacyjności i Rozwoju przedstawił:

  • wyniki konkursów Wsparcie prowadzenia i rozwoju działalności przedsiębiorstw – poprzez udzielanie bonów na doradztwo – nr konkursu RPMA.03.01.02-IP.01-14-023/16 oraz Wsparcie początkowej fazy rozwoju przedsiębiorstw (usługi świadczone przez IOB – inkubacja i akceleracja) – nr konkursu RPMA.03.01.02-IP.01-14-032/16;
  • główne założenia projektu pozakonkursowego „Modelowanie Systemu Ofert Dla Innowacji”;
  • planowane zmiany do dokumentacji naboru na akredytowane mazowieckie Instytucje Otoczenia Biznesu.

Osoby do kontaktu:

Magdalena  Kiech, tel. 22 59 79 980,e-mail: magdalena.kiech@mazovia.pl