Konferencja pn. „Mazowsze wczoraj i dziś – kierunki rozwoju nowoczesnej gospodarki

Zegar Rozpoczęcie: 03.10.2019 10:00
Pin Miejsce: Basen Artystyczny, Warszawska Opera Kameralna. ul. Konopcnickiej 6
Komentarz Kontakt: INNOWACYJNI@MAZOVIA.PL

Województwo Mazowieckie oraz Urząd Statystyczny w Warszawie zapraszają na konferencję pn. „Mazowsze wczoraj i dziś – kierunki rozwoju nowoczesnej gospodarki"

Celem wydarzenia jest dyskusja podsumowująca 20 lat działań Samorządu Województwa Mazowieckiego, 15 lat Polski w UE oraz wyzwań przed którymi obecnie stoi gospodarka regionu w szczególności w kontekście przygotowań do perspektywy finansowej 2021-2027.

Wspólnie z ekspertami z zakresu polityki spójności, samorządowcami i przedstawicielami Parlamentu zastanowimy się nad efektami wdrażania funduszy europejskiej w gospodarce Mazowsza, ale również nad wyzwaniami w związku z nową perspektywą finansową.

Konferencja odbędzie się 3 października 2019 r. w Basenie Artystycznym – Warszawska Opera Kameralna przy ul. Konopnickiej 6, w Warszawie,
w godzinach 10:00 - 14:00.

Rejestracja na wydarzenie odbywa się poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego w terminie do 30 września 2019 r.

 

Serdecznie zapraszamy!

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA:

Uprzejmie infomujemy, że Administratorem danych osobowych jest Województwo Mazowieckie.

DANE KONTAKTOWE:

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie

ul. Jagiellońska 26, 09-719 Warszawa

tel. (22) 5979100, email: urzad_marszalkowski@mazovia.pl

ePUAP: /umwm/esp

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się pod adresem e-mail: iod@mazovia.pl lub korespondencyjnie, na adres Urzędu, z dopiskiem „inspektor ochrony danych”.

Pani/Pana dane osobowe:

 1. będą przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora/sprawowanej władzy publicznej (art. 6 ust. 1 lit. e rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)), wynikającego z ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa oraz ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, w związku z korespondencją skierowaną przez Panią/Pana
  do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie;
 2. mogą być udostępnione podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom świadczącym obsługę administracyjno-organizacyjną Urzędu;
 3. będą przechowywane nie dłużej, niż to wynika z przepisów o archiwizacji.

W granicach i na zasadach określonych w przepisach prawa przysługuje Pani/Panu:

 • prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania, żądania ich usunięcia
  oraz żądania ograniczenia ich przetwarzania;
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją;
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (szczegóły na stronie internetowej https://uodo.gov.pl/).

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie może się wiązać z brakiem możliwości udzielenia odpowiedzi.