Środki na „małe dotacje” w obszarze „Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości”

Zegar 10.07.2018    08:02

W budżecie województwa na 2018 rok dostępne są środki z przeznaczeniem na udzielenie organizacjom pozarządowym w trybie pozakonkursowym tzw. małych dotacji zgodnie z art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Obszar: „Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości”
Zadanie: Wspieranie i rozwój klastrów i inicjatyw klastrowych oraz wzmocnienie ich pozycji konkurencyjnej na rynku, w tym m.in. promowanie współpracy między sferą nauki i biznesu
Kwota dostępnych środków – 76 112,00 zł

Opis zadania:

Zarząd Województwa Mazowieckiego uznając celowość realizacji zadania będzie brał m.in. pod uwagę czy zaproponowane zadania publiczne mają na celu rozwój przedsiębiorczości i sieci współpracy w ramach klastrów funkcjonujących na Mazowszu lub przyczynią się do promocji, profesjonalizacji działalności mazowieckich klastrów.

Oferta powinna także zawierać informacje dotyczące:

 1. klastra, na rzecz którego realizowane będzie zadanie (należy wskazać pełną nazwę klastra);
 2. działalności klastra, liczby podmiotów zrzeszonych w ramach klastra;
 3. obszaru działalności klastra, ze wskazaniem czy klaster wpisuje się w inteligentną specjalizację województwa mazowieckiego.

Zgodnie z „Zasadami przyznawania i rozliczania dotacji z budżetu Województwa Mazowieckiego przyznawanych organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”, w przypadku oferty składanej w trybie określonym w art. 19a ww. ustawy możliwe jest zarówno ujęcie w ofercie wkładu własnego oferenta, jak i określenie zakresu finansowania na poziomie 100% ze środków z budżetu Województwa.

Zasady:

 1. Wysokość dofinansowania nie może przekroczyć 10 000 zł
 2. Łączna kwota środków finansowych przekazanych tej samej organizacji w trybie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w danym roku kalendarzowym nie może przekroczyć kwoty 20 000 zł
 3. Oferty należy składać minimum 40 dni przed planowanym rozpoczęciem zadania publicznego
 4. Termin realizacji zadania nie może być dłuższy niż 90 dni.
 5. Termin zakończenia realizacji nie może być późniejszy niż 31 grudnia 2018 roku.
 6. Projekt powinien być samodzielny, tzn. nie może być ciągłością zadania, na które przeznaczona została dotacja w ramach ogłoszonego konkursu ofert.
 7. Oferty należy składać przez Generator ofert konkursowych w serwisie witkac.pl.

Po złożeniu oferty w generatorze ofert konkursowych niezbędne jest wydrukowanie oferty i podpisanie jej (przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta, wymienione w Dziale 2 KRS lub innym rejestrze, bądź których uprawnienia wynikają z załączonych pełnomocnictw) a następnie niezwłoczne złożenie w zamkniętej kopercie (z dopiskiem Nabór ofert w trybie art. 19a - „Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości):

 1. osobiście w godzinach: 8.00 – 16.00 w Kancelarii Ogólnej Urzędu ul. Jagiellońska 26
 2. osobiście w godzinach: 8.00 – 15.00 w jednej z Delegatur Urzędu, których aktualne adresy dostępne są na stronie: http://www.mazovia.pl/urzad-marszalkowski/delegatury/;
 3. za pośrednictwem poczty lub poczty kurierskiej na adres: ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa;
 4. za pomocą profilu zaufanego ePUAP zgodnie z zasadami opisanymi na stronie http://www.mazovia.pl/cyfrowy-urzad/elektroniczna-skrzynka-podawcza/.

UWAGA

W przypadku składania więcej niż jednej oferty, każda musi być złożona w osobnej, zamkniętej kopercie. Za dzień złożenia oferty uznaje się dzień dostarczenia jej w papierowej wersji.

Dodatkowych informacji w zakresie składania ofert w trybie pozakonkursowym udzielają pracownicy Wydziału Regionalnego Systemu Innowacji, tel. (022) 51 17 424, (022) 51 17 428