Analiza i wyznaczenie pokrewnej różnorodności branż tj. branż pokrewnych, których rozwój może być wspierany w ramach Mazowieckiego Systemu Innowacji

Analizy, ekspertyzy, raporty Zegar 07.02.2022    10:42

Badanie dotyczy wyznaczenia pokrewnej różnorodności branż, tj. branż pokrewnych, których rozwój może być wspierany w ramach mazowieckiego ekosystemu innowacji.

Wiedza nt. pokrewnej różnorodności branż pozwala na zmapowanie sieci powiązań pomiędzy branżami funkcjonującymi na Mazowszu, wskazanie branż o większym znaczeniu dla gospodarki Mazowsza ze względu na liczbę istniejących powiązań oraz identyfikację „węzłów” (hubów), w których występujące pokrewieństwo jest szczególnie silne.

Wyniki umożliwią planowanie i realizację w ramach regionalnej inteligentnej specjalizacji przedsięwzięć, które dzięki profilowaniu na odpowiednich odbiorców będą oddziaływały na większą liczbę podmiotów i całą gospodarkę poprzez tzw. efekt dyfuzji (spillover effect). Pozwolą także na identyfikację potencjalnych barier rozwojowych.