XXV posiedzenie Mazowieckiej Rady Innowacyjności

Zegar 20.10.2020    12:54

W poniedziałek 19 października 2020 roku za pośrednictwem łączy internetowych odbyło się XXV posiedzenie Mazowieckiej Rady Innowacyjności, które otworzył Pan Wiesław Raboszuk – Wicemarszałek.

Rada  dyskutowała nad projektem Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza do 2030, która jest obecnie w procesie konsultacji społecznych. Prezentację dot. omówienia poszczególnych zmian w dokumencie zaprezentowała Pani Aleksandra Szwed Zastępca Dyrektora Departamentu Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich. Członkowie MRI odnieśli się pozytywnie do projektowanych zmian, w szczególności w zakresie uproszczenia i skrócenia tego dokumentu.

Ponadto, członkowie MRI mieli możliwość zapoznać się z prezentacją wniosków z badania pt. tytułem „Kompetencje przyszłości na mazowieckim rynku pracy w perspektywie średnio- i długookresowej", przygotowanej przez Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie. Efekty badania zaprezentowała p. Anna Grochowska - Kierownik Zespołu ds. Statystyk WUP, która omówiła min. podział kompetencji oraz ich rodzaje jakie są potrzebne aby zapewnić stabilną pozycję na rynku pracy.

Na koniec XXV posiedzenia MRI zaprezentowano przykłady dobrych praktyk w międzynarodowym projekcie pn. COHES3ION-  Integracja wymiaru terytorialnego na rzecz spójności strategii inteligentnych specjalizacji (S3). W ramach dobrych praktyk omówiono funkcjonowanie grup roboczych ds. inteligentnej specjalizacji województwa mazowieckiego, Zintegrowane Inwestycje Terytorialne w ramach Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego oraz CEZAMAT - jak przykład współpracy mazowieckich jednostek naukowych. Dobre praktyki w ramach projektu zaprezentowała p. Kamila Milewska – koordynator projektu Cohesion z ramienia UMWM.