Województwo Mazowieckie w nowych projektach Interreg Europa 2021-2027, dyskusja podczas XXXI posiedzenia Mazowieckiej Rady Innowacyjności (MRI)

Zegar 17.05.2023    11:55

Pierwsze w 2023 roku posiedzenie Rady poprowadziła Pani Aleksandra Szwed – Zastępca Dyrektora Departamentu Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie.

W trakcie XXXI posiedzenia MRI przedstawiono wyniki badania dotyczącego ścieżek rozwoju laureatów konkursów Innowator Mazowsza oraz Startuj z Mazowsza, których organizatorem jest Województwo Mazowieckie. Badanie potwierdziło zasadność realizowania tego typu inicjatyw przez samorząd województwa, wskazało również rekomendację dla ulepszania działań w tym obszarze.

Podczas spotkania podsumowano również nabory w ramach ogłoszonych w bieżącym roku 4 otwartych konkursów ofert dla NGO skoncentrowanych na rozwoju ekosystemu innowacyjności w regionie. W tym roku po raz pierwszy udzielono wsparcia w zakresie wzmacniania przedsiębiorczości akademickiej. Pilotaż realizowany jest formie programu preinkubacyjnego pn. „Startup Radom”.

Część posiedzenia Rady została poświęcona 4 nowym projektom współfinansowanym z programu Interreg Europa 2021-2027, w których Województwo Mazowieckie jest partnerem. Są to następujące projekty:

SIreNERGY „Innowacje społeczne w odnawialnych źródłach energii”. Projekt będzie koncentrował się na zwiększeniu udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych na obszarach wiejskich m.in. poprzez podnoszenie świadomości oraz także poprawę polityk regionalnych i lokalnych w tym obszarze. Konsorcjum projektowe tworzy 9 podmiotów. Liderem projektu jest Leartibai Fundazioa z Hiszpanii.

IMPETUS „Ulepszenie lokalnych zasad dotyczących tymczasowego użytkowania”. Celem tego projektu jest wygenerowanie zmiany polityki w zakresie projektowania i wdrażania zintegrowanych strategii zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich przez miasta i regiony, poprzez promowanie i opracowanie regulacji dotyczących tymczasowych zastosowań (tymczasowego użytkowania). Przez tymczasowe zastosowania należy rozumieć praktykę w urbanistyce służącą rewitalizacji pustych przestrzeni na obszarach miejskich, zwłaszcza opuszczonych i niszczejących budynków. Konsorcjum tworzy 7 partnerów. Liderem projektu jest Stowarzyszenie Gmin Toskanii (Włochy).                          

PROACTsme „Zastosowanie nauki o danych i sztucznej inteligencji dla proaktywnej obsługi MŚP”

Projekt będzie poszukiwał sposobu na wykorzystanie nowoczesnych rozwiązań cyfrowych (takie jak sztuczna inteligencja, chmury obliczeniowe, big data, narzędzia wspomagające analitykę biznesową) do zapewnienia inteligentnych, spersonalizowanych, proaktywnych e-usług publicznych dla małych i średnich przedsiębiorstw. W skład konsorcjum wchodzą przedstawiciele 10 organizacji, którym przewodniczy Oficina de Gestión Empresarial z regionu Katalonia (Hiszpania).

SECON „Ekonomia Społeczna – Regionalne Polityki wsparcia Przedsiębiorstw Ekonomii Społecznej”

Celem projektu jest wspieranie i rozwijanie ekonomii społecznej na obszarach wiejskich, m. in. poprzez podnoszenie świadomości, zapewnienie wsparcia biznesowego dla przedsiębiorstw ekonomii społecznej, zwiększenie działań na rzecz transformacji ekologicznej i cyfrowej w ekonomii społecznej. Konsorcjum projektowe tworzy 10 organizacji, a Liderem projektu jest Region Peloponez – Grecja.

Kolejnym punktem posiedzenia była prezentacja Mapy potrzeb w zakresie kompetencji, tj. wykazu kompetencji społecznych i osobistych na potrzeby inteligentnej specjalizacji województwa mazowieckiego. Opracowany dokument kierunkowy pozwoli na skoncentrowanie wsparcia w obszarze kształcenia na kompetencjach istotnych dla dalszego rozwoju regionu. Materiał zostanie powiązany ze wsparciem dostępnym w ramach Funduszy Europejskich dla Mazowsza na lata 2021-2027.

Ponadto na posiedzeniu omówiono zakres wsparcia ukierunkowany na rozwój innowacyjności i przedsiębiorczości w ramach programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej na lata 2021-2027. Na obecnym etapie szczególnie istotne jest przybliżenia celów i warunków uzyskania wsparcia, szczególnie z programów, z których mazowieccy przedsiębiorcy nie mogli do tej pory korzystać.

Na koniec posiedzenia członkowie MRI mieli także okazję zapoznać się z prezentacją i założeniami projektu pn. ERA_FABRIC - Framing And Bridging Regional research and Innovation ekosystems Capacities for a renewed ERA” realizowanego ze środków Programu Horyzont Europa. Projekt będzie koncertował się na łączeniu regionalnych ekosystemów na rzecz badań i innowacji dla rozwoju Europejskiej Przestrzeni Badawczej m.in. poprzez   opracowanie narzędzi służących przyspieszeniu bliźniaczej transformacji, lepszego uwzględnienia aspektów związanych z człowiekiem w polityce regionalnej i lokalnej, wzmocnienia lokalnego wpływu finansowanych przez UE badań i rozwoju oraz innowacji.