Raport z badania: Identyfikacja łańcuchów wartości w obszarach inteligentnych specjalizacji Mazowsza

Analizy, ekspertyzy, raporty Zegar 28.02.2017    13:16

Badanie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach realizacji projektu pn. „Wieloletni Plan Działań Pomocy Technicznej UMWM na lata 2015-2018 w zakresie zapewnienie monitoringu, ewaluacji i aktualizacji regionalnej strategii inteligentnych specjalizacji w ramach RPO WM 2014-2020”, nr RPMA.11.01.00-14-0002/15-0.

Główną intencją badania była identyfikacja łańcuchów wartości w ramach inteligentnych specjalizacji w województwie mazowieckim oraz kluczowych łańcuchów wartości w regionie, a także opracowanie wniosków i rekomendacji, celem wzrostu efektywności ich funkcjonowania.