Raport badawczo analityczny dla systemu monitoringu i ewaluacji wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza

Analizy, ekspertyzy, raporty Zegar 15.02.2017    12:57

Publikacja przygotowana w projekcie „Budowa systemu monitoringu i podstaw ewaluacji Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza”, numer: POKL 08.02.02-14-001/09 współfinansowanym przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.  Głównym celem przygotowania raportu było opracowanie podstaw teoretycznych systemu monitoringu i ewaluacji wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza. W wyniku realizacji zadania zostały opracowane koncepcja oraz założenia dla systemu monitoringu i ewaluacji, mającego na celu monitorowanie wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza, określające m.in. sposób pozyskiwania danych, metody ich przetwarzania, a także sposób wykorzystania informacji uzyskanych w wyniku przetwarzania pozyskanych danych.

Raport składa się z pięciu części:

1) analizy dotyczącej dobrych praktyk w zakresie badań diagnostycznych i monitoringu w Polsce i na świecie,

2) analizy najnowszych tendencji i inicjatyw w zakresie metodologii badań i analiz innowacyjności,

3) opracowania zakresu i mechanizmu pozyskiwania danych i informacji z instytucji administracji publicznej (np. PARP, MRR) i źródeł komercyjnych,

4) opracowania mechanizmu systematycznego pozyskiwania danych z GUS,

5) weryfikacji metodologii, aktualizacja i operacjonalizacja wskaźników systemu monitoringu i ewaluacji.