Przewodnik dobrych praktyk w obszarach inteligentnej specjalizacji Mazowsza / Guide to good practises in the areas of the smart specialisation in Mazovia

Zegar 08.07.2020    12:35

Województwo mazowieckie cechuje się zintegrowanym podejściem do współpracy gospodarczej, dążąc do zwiększenia poziomu przedsiębiorczości, konkurencyjności gospodarczej i innowacyjności. Jednym z procesów wykorzystywanych w tym celu jest inteligentna specjalizacja regionu.

Inteligentna specjalizacja stanowi koncepcję zakładającą koncentrowanie zasobów wiedzy na ograniczonej liczbie działań, uznanych za priorytetowe w kontekście celów i założeń województwa. W tym kontekście wyodrębnienie ograniczonej liczby obszarów interwencji przy udziale interesariuszy reprezentujących sektor przedsiębiorstw pozwala na identyfikację działań skupionych na najważniejszych obszarach dla zapewnienia stałego rozwoju regionu w przyszłości przy efektywnym wykorzystaniu szans rozwojowych wynikających ze specyfiki województwa mazowieckiego.

Istotną cechą inteligentnej specjalizacji jest nie tylko właściwe wykorzystanie szans i potencjałów przy odpowiednim zdiagnozowaniu uwarunkowań gospodarczych i społecznych regionu oraz budowanie potencjału naukowego i gospodarczego przy tworzeniu sieci współpracy, lecz także dążenie do wysokiego poziomu innowacyjności produktów i usług.

Powyższe założenia pozwoliły na wyodrębnienie obszarów specjalizacji w zakresie największych potencjałów rozwojowych województwa. Zidentyfikowane one zostały w wyniku realizacji szeregu działań obejmujących m.in. diagnozę i identyfikację obszarów o największym potencjale, podjętą współpracę z zainteresowanymi jednostkami, przeprowadzone badania ankietowe oraz analizę danych. Efektem realizacji działań w tym zakresie było wyodrębnienie czterech obszarów inteligentnej specjalizacji województwa mazowieckiego. Obszarami tymi są:

  • Bezpieczna żywność;
  • Inteligentne systemy zarządzania;
  • Nowoczesne usługi dla biznesu;
  • Wysoka jakość życia.

Na terenie województwa mazowieckiego wdrażane są projekty wpisujące się w inteligentną specjalizację regionu. Wśród projektów przyczyniających się do rozwoju zidentyfikowanych obszarów wyodrębnić można szereg dobrych praktyk, czyli działań przynoszących znaczące, pozytywne rezultaty, będące innowacyjne, trwałe i powtarzalne. Niniejsze opracowanie na celu ma zaprezentowanie wybranych dobrych praktyk zidentyfikowanych w ramach innowacyjnych projektów realizowanych na Mazowszu. Dodatkowym celem badania było umożliwienie analizy praktycznego zastosowania instrumentów finansowych wdrożonych przez władze regionu, co wspomóc może dalsze efektywne projektowanie polityki rozwoju regionu w przyszłości.

Implementacja inteligentnej specjalizacji łączy zasoby na różnych szczeblach administracji, stąd przykładowe dobre praktyki zawarte w publikacji obejmują projekty realizowane przez przedstawicieli zróżnicowanych branż i koncentrujące się na innych aspektach, wdrażane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 oraz Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. Każdy z opisanych projektów jest w wysokim stopniu innowacyjny, często cechując się oddziaływaniem międzynarodowym, przyczyniając się do rozwoju czterech aspektów inteligentnej specjalizacji Mazowsza w zakresie bezpiecznej żywności, systemów zarządzania, usług dla biznesu i wysokiej jakości życia.

Badanie zrealizowano wykorzystując szereg narzędzi badawczych, wśród których wymienić należy pogłębione wywiady indywidualne (IDI) przeprowadzone z przedstawicielami firm realizujących projekty w ramach RPO WM 2014-2020 oraz PO IR; badanie IDI z ekspertami z zakresu inteligentnej specjalizacji województwa mazowieckiego oraz badanie CAWI (z wykorzystaniem ankiety internetowej) przeprowadzone na próbie beneficjentów RPO WM 2014-2020 oraz PO IR. Analiza otrzymanych wyników pozwoliła na sformułowanie wniosków z badania oraz rekomendacji dla władz Mazowsza.