Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 – 2013 – wersja obowiązująca od 5 grudnia 2011 r. (po przeglądzie śródokresowym)

Dokumenty strategiczne Zegar 18.02.2017    13:07

Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 – 2013 – wersja obowiązująca od 5 grudnia 2011 r. (po przeglądzie śródokresowym)