INNOWACYJNE MAZOWSZE stan innowacyjności po uchwaleniu RIS Mazovia 2007-2015

Analizy, ekspertyzy, raporty Zegar 16.02.2017    12:55

Wykonawcą Raportu Otwarcia było Stowarzyszenie Organizatorów Ośrodków Innowacji i Przedsiębiorczości.

W składzie zespołu merytorycznego znalazło się docelowo 9 ekspertów, Okres realizacji przygotowania Raportu Otwarcia przez SOOiPP trwał
od sierpnia do grudnia 2010 r.,
Szczegółowe cele raportu:
poznawcze: identyfikacja kluczowych instytucji zaangażowanych w rozwój innowacyjności na Mazowszu, zdiagnozowanie ich potencjału, kierunków działań,
metodologiczne: określenie narzędzi oceny poziomu innowacyjności w ujęciu ilościowym i jakościowym, zdiagnozowanie endogenicznych cech wszystkich subregionów, wskazanie metod pozyskiwania zewnętrznych źródeł danych, ich weryfikacja, wyniki – interpretacja analiza i ocena wyników badań przeprowadzonych w ramach przygotowania Raportu Otwarcia.

Rezultaty:

uporządkowanie i zaktualizowanie informacji na temat potencjału innowacyjnego Województwa Mazowieckiego z uwzględnieniem endogenicznych cech regionalnych, określenia mocnych i słabych stron – szans i zagrożeń regionu w aspekcie rozwoju innowacyjności, opracowanie mapy potencjału innowacyjnego regionu, określenie kierunków rozwoju sektora naukowego, wskazanie zaleceń dla dalszych prac projektowych w szczególności propozycji badań w zakresie monitoringu procesów innowacyjnych na Mazowszu