Identyfikacja obszarów działalności badawczo-rozwojowej przedsiębiorstw w województwie mazowieckim oraz kierunków współpracy w ramach B+R na potrzeby wdrażania inteligetnych specjalizacji Mazowsza

Zegar 24.05.2017    08:31

Celem badania była identyfikacja obszarów działalności badawczo-rozwojowej (B+R) przedsiębiorstw funkcjonujących w woj. mazowieckim oraz kierunków współpracy w tym zakresie. Założeniem przyjętym w badaniu było analizowanie tych zjawisk w oparciu o źródła naukometryczne, w szczególności bazy danych o publikacjach naukowych Web of Science (WoS) i Scopus oraz informacje o projektach B+R finansowanych ze środków 7. Programu Ramowego Badań Unii Europejskiej (7PR). Zakres czasowy danych z Web of Science i Scopus obejmował okres 2000-2013. Natomiast 7. Program Ramowy realizowany był w latach 2008-2013.

Na podstawie trzech analizowanych źródeł danych zidentyfikowano łącznie 484 firmy z woj. mazowieckiego, których pracownicy brali udział w projektach 7. Programu Ramowego lub w latach 2000-2013 byli współautorami artykułów indeksowanych w bazie WoS lub Scopus. Największy potencjał identyfikacyjny wykazała baza Scopus – liczba rozpoznanych firm wyniosła 337 (wobec 255 w bazie WoS i 99 w bazie 7. Programu Ramowego).

Rekomendacje:

  1. Zaangażowania w prace B+R większej liczby przedsiębiorstw z woj. mazowieckiego.

  2. Działania proinnowacyjne na poziomie regionalnym powinny w szczególny sposób uwzględniać kluczowe dla regionalnego potencjału innowacyjnego przedsiębiorstwa (tj. przedsiębiorstwa z najlepiej rozwiniętą działalnością B+R).

  3. Regionalna polityka proinnowacyjna powinna uwzględniać wsparcie dla rozwoju ponadregionalnej współpracy w zakresie B+R podmiotów z woj. mazowieckiego.

  4. Działania wspierające aktywność B+R przedsiębiorstw należy skoncentrować na wybranych branżach lub dziedzinach wiedzy, zwłaszcza takich, w których zgromadzono już pewien potencjał, oraz w których wsparcie publiczne ma szansę spowodować utworzenie odpowiedniej masy krytycznej (branża medyczna i farmaceutyczna oraz związana z nią weterynaria oraz sektor spożywczy, branża materiałowa, w tym optoelektroniczna, branża doradcza i projektowa oraz technologii telekomunikacyjnych i komputerowych).

  5. W wyborze inicjatyw realizowanych w ramach Regionalnych Agend Naukowo-Badawczych należy kierować się stopniem ich dostosowania do potencjału badawczego przedsiębiorstw w regionie. Szczególnie ostrożnie należy podchodzić do projektów dotyczących najmniej dostosowanych zakresów tematycznych Regionalnych Agend Naukowo-Badawczych, a zwłaszcza zakresu „Logistyka i działalność morska”.

  6. Inicjatywy realizowane w ramach Priorytetowych Kierunków Badań powinny uwzględniać potencjał badawczy przedsiębiorstw w danym obszarze tematycznym, tj. największa zgodność z obecną specjalizacją. Wsparcie obszarów tematycznych charakteryzujących się mniejszym poziomem spójności („bezpieczna żywność” oraz „kosmetyka”) powinno uwzględniać wzmacnianie potencjału badawczego oraz stymulowanie współpracy z jednostkami naukowymi, które specjalizują się w tych obszarach.