Ewaluacja średniookresowa Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza do 2020 roku

Zegar 25.02.2020    10:41

Wymóg przeprowadzenia ewaluacji śródokresowej został ujęty w Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza do 2020 roku. Badanie jest odpowiedzią na wyzwania sformułowane w strategii Europa 2020 i w Polityce Spójności UE na lata 2014-2020. Wyzwania te wiążą się z koniecznością prowadzenia polityki opartej na dowodach oraz identyfikacji specjalizacji gospodarczej regionów w obszarach potencjalnych przewag konkurencyjnych, do czego niezbędne jest coraz lepsze powiązanie sfery badawczej (B+R) z gospodarką, trafne diagnozowanie własnej pozycji konkurencyjnej, koncentrowanie wsparcia na kluczowych obszarach badań naukowych i technologicznych.

Odpowiedzią na te wyzwania jest Regionalna Strategia Innowacji dla Mazowsza 2020 (RIS), opracowana w 2008 roku, a następnie aktualizowana w 2015 r. Głównym celem RIS jest „wzrost innowacyjności Mazowsza, prowadzący do przyspieszenia wzrostu i zwiększenia konkurencyjności w skali UE”. Odzwierciedla on międzynarodowe aspiracje regionu, zwłaszcza w kontekście posiadania największego potencjału innowacyjnego w Polsce. Najważniejszym narzędziem realizacji strategii są cztery obszary inteligentnej specjalizacji: (1) Bezpieczna żywność; (2) Inteligentne systemy zarządzania; (3) Nowoczesne usługi dla biznesu; (4) Wysoka jakość życia, zdefiniowane i doprecyzowane w formie priorytetowych kierunków badań przez przedsiębiorców współpracujących z samorządem województwa mazowieckiego w otwartej, partycypacyjnej formule procesu przedsiębiorczego odkrywania. Inteligentne specjalizacje oraz priorytetowe kierunki badań są bezpośrednio powiązane z Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 (RPO WM) za pomocą kryteriów obowiązujących w konkursach Osi I i III. Należy zaznaczyć, że RPO WM 2014-2020 nie jest jedynym źródłem finansowania strategii. Jej cele realizowane są także za pośrednictwem programów krajowych (POIR, POWER) i międzynarodowych (INTERREG, HORYZONT 2020) oraz inicjatyw własnych samorządu, do których należą m.in. programy akceleracyjne, dotacje dla klastrów, a także szereg innych konkursów. Podstawowe instrumenty finansowe zasilające wdrażanie RIS zostały odpowiednio zdefiniowane w samym dokumencie, ale nie jest to katalog zamknięty. Strategia jest realizowana za pomocą Programów Wdrożeniowych o rocznej lub dwuletniej perspektywie. Do tej pory zrealizowano trzy takie programy - na rok 2015, na lata 2016-2017 oraz 2018-2019.