Ewaluacja ex-ante projektu Regionalnej Startegii Innowacji dla Mazowsza do 2030 roku - Raport końcowy

Zegar 02.02.2021    08:26

Niniejsza ewaluacja miała na celu weryfikację trafności i spójności projektu Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza do 2030 roku. Badanie koncentrowało się na ocenie ex-ante projektu Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza do 2030 roku oraz sformułowaniu zaleceń i rekomendacji, które przyczynią się do podniesienia jakości dokumentu.

W badaniu dowiedziono, że diagnoza społeczno-gospodarcza w obszarze innowacyjności ewaluowanego dokumentu została sporządzona w sposób trafny i wyczerpujący. Analiza SWOT/TOWS wydaje się uwzględniać niemal wszystkie najistotniejsze czynniki wpływające na województwo w dziedzinie innowacyjności. W tym kontekście konieczne jest podkreślenie słabej współpracy nauki ze środowiskiem biznesu oraz mnogość podmiotów innowacyjnych w województwie mazowieckim. W makroregionie, jakim jest województwo mazowieckie, następuje istotna w skali kraju koncentracja podmiotów podejmujących działania innowacyjne, co pozwala na stwierdzenie, że podział alokacji środków z funduszy europejskich (pomiędzy kopertę mazowiecką i 15 innych województw) wydawać by się mógł nieuzasadniony – województwo mazowieckie cechuje się bowiem większym zapotrzebowaniem na tego typu środki niż jakikolwiek inny makroregion w kraju. Niewielką liczbę parków naukowo-technologicznych w województwie mazowieckim także należy uznać za mankament – zasadne byłoby zatem uwzględnienie podmiotów skupiających przedsiębiorców funkcjonujących w branżach proinnowacyjnych w ramach projektu Strategii. Zwrócić należy także uwagę na problematykę występującą na szczeblu centralnym, tzn. na środowisko prawne, które w przypadku rozwiązań innowacyjnych nie zawsze nadąża za tworzonymi zmianami - tym samym np. technologia do użytku musi oczekiwać na uregulowania prawne w danej sferze. Jest to jednak czynnik niezależny od IZ RIS 2030. Na poziomie regionalnym należy wskazać na mankamenty analizy SWOT, wśród których najistotniejszym jest brak przypisania wag do poszczególnych czynników, co pozwala odbierać je równoważnie. Analiza nie określa również typu strategii (agresywna, konserwatywna, konkurencyjna, defensywna).