Ekosystemy przedsiębiorczości lokalnej i branże wschodzące

Zegar 03.02.2020    11:57

Studium przypadku województwa mazowieckiego

Niniejszy raport przedstawia analizę ekosystemu przedsiębiorczości lokalnej województwa mazowieckiego w Polsce oraz jego zdolność do promowania zwiększania wydajności i odradzania się przemysłu. Stanowi on część zakresu prac prowadzonych w ramach OECD nad ekosystemami przedsiębiorczości lokalnej oraz nad branżami wschodzącymi.

 

Praca OECD nad ekosystemami przedsiębiorczości lokalnej bada główne aspekty ekosystemów przedsiębiorczości lokalnej, które mają wpływ na innowacyjne nowo powstałe (start-up) i rozwijające się (scale-up) przedsiębiorstwa, a także na innowacje w już działających przedsiębiorstwach w badanych regionach. Odnosi rozwój polityki dotyczącej ekosystemów przedsiębiorczości lokalnej do zasady regionalnej inteligentnej specjalizacji i bada, w jaki sposób strategie inteligentnej specjalizacji przyczyniają się do wzmocnienia przedsiębiorczości i innowacji w regionach.


Województwo mazowieckie jest bardzo interesującym regionem badawczym z szeregu powodów. Dysponuje bardzo zróżnicowaną regionalną strukturą przemysłową, oferującą wiele możliwości rozwoju inteligentnych specjalizacji opartych na pokrewnej i niepokrewnej różnorodności. Posiada silne, potencjalne „kotwice” ekosystemu przedsiębiorczości w postaci dużych przedsiębiorstw krajowych i międzynarodowych oraz uczelni wyższych, które są głównymi źródłami wiedzy, umiejętności i sieci, które z kolei mogą wspierać powstawanie i rozwój innowacyjnych przedsiębiorstw (zarówno typu start-up jak i scale-up), zwiększanie skali działalności i innowacji wśród MŚP w regionie. Obserwuje się również znaczną polaryzację pomiędzy gęsto zaludnionym i innowacyjnym jądrem w centrum w postaci miasta Warszawa, gdzie swoje siedziby ma wiele przedsiębiorstw produkcyjnych z branży zaawansowanych technologii oraz usług opartych na wiedzy, a peryferiami o niższej gęstości zaludnienia, gdzie istnieje więcej tradycyjnych sektorów gospodarki, a poziom innowacyjności jest niższy. Wymaga to strategii inteligentnej specjalizacji zdolnej do połączenia tych dwóch obszarów i stworzenia wartości większej, niż suma ich obu.


Niniejszy raport analizuje ekosystem przedsiębiorczości lokalnej województwa mazowieckiego oraz podejście regionalnej inteligentnej specjalizacji. Określa tzw. „wąskie gardła” i czynniki sprzyjające ekosystemowi przedsiębiorczości lokalnej; sformułowano w nim również zalecenia polityczne dotyczące dalszego wzmacniania przedsiębiorczości lokalnej oraz odradzania przemysłu. Raport zawiera szereg propozycji i modeli politycznych dla Mazowsza i innych regionów zainteresowanych promowaniem przedsiębiorczości i branż wschodzących.