Analiza potencjału oraz perspektyw rozwoju sektora rolno-spożywczego na Mazowszu

Zegar 08.07.2020    13:35

Celem niniejszego dokumentu jest analiza i ocena potencjału sektora rolno-spożywczego na Mazowszu oraz identyfikacja trendów rozwojowych tego sektora w kontekście inteligentnej specjalizacji województwa mazowieckiego.

Sektor rolno-spożywczy zajmuje szczególne miejsce w gospodarce zarówno Polski, jak i  Mazowsza, charakteryzując się wysokim zatrudnieniem oraz istotną wartością eksportu. Ponadto, z uwagi na dostarczanie żywności, sektor ten ma istotne znaczenie strategiczne dla zapewnienia bezpieczeństwa ekonomicznego.

Mazowiecki sektor rolno-spożywczy jest ważnym dostawcą żywności, zarówno z punktu widzenia regionu, jak i całego kraju. To właśnie na Mazowszu skoncentrowana jest znacząca część krajowej produkcji mleka i jego przetworów, mięsa i owoców i warzyw. Tutaj również swoją działalność prowadzi wielu znanych w kraju i za granicą producentów żywności.

Systematyczna diagnoza tak ważnego sektora i proaktywna identyfikacja kierunków jego rozwoju są kluczowe, ma on bowiem silny wpływ na dobrobyt całego regionu. Pozwolą one na realizację precyzyjnie wytyczonych strategii wzmacniających pozycję konkurencyjną Mazowsza i wspierających dalszy rozwój. Działania takie zyskują dodatkowy impet dzięki polityce inteligentnych specjalizacji, które zakładają aby państwa członkowskie i regiony UE skoncentrowały swoje wysiłki na ograniczonej liczbie ambitnych priorytetów. Szczególnie istotny w kontekście branży rolno-spożywczej jest obszar  inteligentnej  specjalizacji woj. mazowieckiego - Bezpieczna Żywność. Obszar ten podkreśla ogromny potencjał regionu w postaci rozwiniętej bazy produkcyjnej, znacznej liczby zakładów przetwórstwa i doskonałego zaplecza naukowego.

Przygotowanie właściwych narzędzi monitorujących i analizujących zmiany zachodzące w regionie powinno być dokonywane w trybie badania eksperckiego z udziałem szerokiego grona interesariuszy i ekspertów, dysponujących wiedzą i doświadczeniem, zarówno w obszarach właściwych sektorów gospodarki, jak również w zakresie analiz ekonomicznych oraz modelowania matematycznego i statystycznego.