Analiza potencjału innowacyjnego Mazowsza w ujęciu krajowym i międzynarodowym

Zegar 01.04.2019    15:04

Badanie zrealizowane w ramach projektu „Wieloletni Plan Działań Pomocy Technicznej UMWM na lata 2015-2018 w zakresie zapewnienie monitoringu, ewaluacji i aktualizacji regionalnej strategii inteligentnych specjalizacji w ramach RPO WM 2014-2020”, nr RPMA.11.01.00-14-0002/15-00.