Analiza potencjału i trendów rozwojowych branży metalowej na Mazowszu- raport z badania

Analizy, ekspertyzy, raporty Zegar 17.01.2019    14:18

Raport z badania pt. "Analiza potencjału i trendów rozwojowych branży metalowej na Mazowszu" przeprowadzonego w grudniu 2018.

Badanie zrealizowane zostało w ramach projektu współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020 nr RPMA.11.01.00-14-0002/15-00 pn.: „Wieloletni Plan Działań Pomocy Technicznej UMWM na lata 2015 – 2018 w zakresie zapewnienia monitoringu, ewaluacji i aktualizacji regionalnej strategii inteligentnych specjalizacji w ramach RPO WM”, Priorytet XI Pomoc Techniczna.

Wykonawca: 4CF sp. z o.o.