Analiza obecnego funkcjonowania i perspektyw rozwoju sektora kosmicznego na Mazowszu

Zegar 24.05.2017    08:17

Oceny przeprowadzone w ostatnich latach, w tym przez instytucje zagraniczne wskazują, że Polska dysponuje znaczącym potencjałem w sektorze kosmicznym, jednakże nie jest on wystarczająco skonsolidowany ani sprawnie zarządzany, tak aby sprostać wymogom globalnej gospodarki. Jego część badawczo-rozwojowa jest dość dobrze rozwinięta, choć pozbawiona dostatecznej infrastruktury badawczej, testowej i odpowiednich środków finansowych. Polski przemysł kosmiczny dopiero powstaje w oparciu o działy badawczo-rozwojowe dużych firm lotniczych i zbrojeniowych (dla których jest to jedynie fragment ich zainteresowań) oraz małe i średnie przedsiębiorstwa gotowe poświęcić się głównie działalności kosmicznej. Kluczowym problemem i jednocześnie źródłem przewagi konkurencyjnej sektora kosmicznego są kompetencje personelu, dlatego bardzo ważną rolę odgrywają uczelnie, które dostarczają branży wysoko wykwalifikowanych pracowników. Z tego też wynika silna pozycja Mazowsza w branży. Wysoka jakość kształcenia na Politechnice Warszawskiej oraz obecność kluczowych dla branży jednostek naukowych sprawia że firmy mają dostęp do kadry, z którą możliwa jest realizacja ambitnych zleceń. Na podstawie przeprowadzonych analiz, najbardziej obiecującymi kierunkami rozwoju sektora kosmicznego są serwisy, systemy oprogramowania dedykowane dla kosmosu oraz optoelektronika. We wszystkich obszarach podmioty z regionu Mazowsza wykazały dobre zaplecze techniczne i spore doświadczenie w realizacji projektów z programów kosmicznych ESA i Komisji Europejskiej. Kierunki te mogą stanowić podstawę służącą doprecyzowaniu inteligentnych specjalizacji województwa mazowieckiego, wśród których znalazł się sektor kosmiczny.