Projekt Inteligentnej Mapy Terytorialnej województwa mazowieckiego

W ramach projektu Cohes3ion, przy współpracy z interesariuszami projektu, została przygotowana wstępna wersję Inteligentnej Mapy Terytorialnej (Smart Territorial Map) województwa mazowieckiego. Dokument ma na celu przedstawienie mocnych stron regionu, zidentyfikowanie atutów oraz luk w zarządzaniu Regionalną Strategią Innowacji (RIS Mazovia), a także wzmocnienie wspólnego zarządzania pomiędzy różnymi szczeblami terytorialnymi (gmina-powiat-województwo). Projektując "Mapę" wzięto pod uwagę istniejącą klasyfikację statystyczną NUTS.


Pierwszym krokiem przy opracowywaniu Inteligentnej Mapy Terytorialnej było określenie poziomu terytorialnego/administracyjnego między którymi zachodzi lub mogłoby dojść do wielopoziomowej współpracy i zarządzania. W przypadku województwa mazowieckiego, w projekcie "Mapy", skoncentrowano się na  miastach subregionalnych  (pierwsza kolumna oznaczona kolorem niebieskim).

Następnie, opierając się o dokumenty strategiczne, w tym strategie rozwoju miast/gmin, wskazano mocne strony/atuty danego obszaru w ujęciu horyzontalnym i sektorowym (kolumny oznaczone kolorem zielonym). W kolejnych kolumnach wymieniono odpowiednio: partnerów, którzy działają na rzecz promocji rozwoju i innowacji (w ujęciu sektorowym i horyzontalnym), możliwości współpracy na różnych poziomach zarządzania oraz istniejące sposoby współpracy na poziomie województwa mazowieckiego (kolumny oznaczone kolorem pomarańczowym).


Przygotowanie projektu Inteligentnej Mapy Terytorialnej zbiegło się w czasie z pandemią COVID-19 i ograniczoną możliwością bezpośredniego kontaktu z potencjalnie zainteresowanymi stronami. Mając na uwadze obowiązujące obostrzenia, zachęcamy do zgłaszania spostrzeżeń w formie elektronicznej. Osobami do kontaktu są: pani Kamila Milewska kamila.milewska@mazovia.pl oraz Piotra Szczypek piotr.szczypek@mazovia.pl. Uwagi bądź propozycje zmian proszę przesłać w terminie do 10 lipca 2020 r.