Program Interreg NEXT Polska-Ukraina 2021-2027: Ostatnia Szansa na Składanie Wniosków

Zegar 17.08.2023    09:50

Nabór wniosków w ramach Programu Interreg NEXT Polska-Ukraina wciąż trwa! W odpowiedzi na pojawiające się trudności, takie jak komunikacyjne bariery między partnerami oraz utrudnienia związane z sytuacją na Ukrainie, Komitet Monitorujący Programu podjął ważną decyzję o przedłużeniu naboru.

Nowy Termin Składania Wniosków: W odpowiedzi na wyzwania związane ze stanem wojny na Ukrainie oraz trudnościami logistycznymi, termin składania wniosków w ramach 1. naboru został przedłużony. Nowy termin to 31 sierpnia 2023 roku, do godziny 16:00 (CEST).

Nabór wniosków jest aktualnie dostępny wyłącznie dla priorytetów ŚRODOWISKO i ZDROWIE, wraz ze wszystkimi ich celami szczegółowymi.

Dostępne Środki: Wartość budżetu przeznaczonego na ten nabór wynosi 81,11 mln EUR, podzielone w sposób następujący:

Priorytet ŚRODOWISKO - 43,75 MLN EURO

  • Promowanie dostosowania do zmian klimatu oraz prewencja ryzyka klęsk żywiołowych i wzmocnienie odporności na nie, z wykorzystaniem podejścia ekosystemowego - 20,2 mln EUR.
  • Wspieranie dostępu do zasobów wodnych i promowanie zrównoważonej gospodarki wodnej - 6,51 mln EUR.
  • Wzmocnienie ochrony i zachowania przyrody, różnorodności biologicznej i zielonej infrastruktury, w tym na obszarach miejskich, oraz ograniczanie form zanieczyszczenia - 17,04 mln EUR.

Priorytet ZDROWIE - 37,36 MLN EURO

  • Zapewnienie równego dostępu do opieki zdrowotnej i wsparcie odporności systemów opieki zdrowotnej, w tym opieki podstawowej, a także promowanie przechodzenia od opieki instytucjonalnej do opieki rodzinnej i środowiskowej.

Ogólne Wymagania dla Projektów:

  • Wartość dotacji: od 200 000 do 2 500 000 EUR.
  • Współfinansowanie: do 90%.
  • Czas trwania projektu: maksymalnie 24 miesiące.
  • Zakres działań projektowych: infrastruktura, inwestycje oraz działania miękkie.
  • Skład partnerstwa: co najmniej jeden partner z Polski i jeden partner z Ukrainy.
  • Terytorium: działania powinny być realizowane w obszarze objętym Programem, chociaż pewne działania mogą mieć również wpływ, poza tym obszarem.

Procedura Składania Wniosków: Składanie wniosków odbywa się jednym krokiem - poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny wyłącznie online. Formularze oraz wszelkie dokumenty uzupełniające należy wypełniać w języku angielskim poprzez system aplikacyjny WOD2021. Należy pamiętać, że formularze w innych językach niż angielski zostaną odrzucone.

Materiały Dla Wnioskodawców:

Oficjalna strony programu: PL-UA 2021-2027

Ogłoszenie 1. naboru: Ruszył pierwszy nabór wniosków w Programie!

Dokumenty 1. naboru: 1. nabór Interreg NEXT Polska-Ukraina 2021-2027

Obrazek informuje o pierwszym naborze w programie Interreg NEXT Polska-Ukraina 2021-2027 w obszarze "zdrowie", co ilustruje stetoskop i obszarze "środowisko", co ilustruje dłoń trzymająca gałązkę.