Priorytetowe kierunki badań - warsztaty online

Zegar 28.02.2022    11:56

Pomóż ukierunkować wsparcie badań i rozwoju w nowym okresie programowania.

Firma Swarmcheck oraz Eurokreator na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie realizują projekt mający na celu zidentyfikowanie priorytetowych kierunków badań w czterech obszarach inteligentnej specjalizacji województwa mazowieckiego:

  • Bezpieczna żywność – zapewnianie wysokiej jakości produktów rolno-spożywczych, bezpiecznych dla konsumentów i dla środowiska, m.in. poprzez doskonalenie produktów i procesów związanych z ich wytwarzaniem, przetwarzaniem, przechowywaniem, dystrybucją i utylizacją,
  • Inteligentne systemy w przemyśle i infrastrukturze - rozwiązania technologiczne prowadzące do optymalizacji, automatyzacji, adaptacyjności lub autonomizacji oraz zapewniania bezpieczeństwa procesów (w tym m.in. Przemysł 4.0), w celu zwiększenia liczby innowacji przyczyniających się do usprawnienia funkcjonowania przedsiębiorstw i infrastruktury,
  • Nowoczesny ekosystem biznesowy - rozwiązaniach technologiczne, procesy oraz usługi instytucji otoczenia biznesu, które korzystnie wpływają na oddziaływania pomiędzy biznesem a jego otoczeniem (w tym m.in. rozwój gospodarki o obiegu zamkniętym) w celu poprawy warunków prowadzenia działalności gospodarczej i innowacyjnej, poprawy dostępu do kompleksowych usług wsparcia biznesu oraz zmniejszenia negatywnego wpływu działalności gospodarczej na środowisko,
  • Wysoka jakość życia - rozwiązania technologiczne i organizacyjne ukierunkowane na rozwój kapitału społecznego i ludzkiego, zapewnienie dostępu do zindywidualizowanej medycyny i profilaktyki chorób, włączenie społeczne, przeciwdziałanie negatywnym skutkom polaryzacji rozwojowej oraz wdrażanie innowacji społecznych w celu zwiększenia atrakcyjności województwa jako miejsca do życia i rozwoju mieszkańców.

Jest to kontynuacja prac z lat 2014 - 2018, w których grupy robocze złożone przedstawicieli przedsiębiorców, jednostek naukowych, jednostek samorządu terytorialnego i ich jednostek organizacyjnych oraz instytucji otoczenia biznesu określały najważniejsze kierunki badań dla inteligentnej specjalizacji. W ramach obecnych prac zostaną zorganizowane spotkania online.

Na warsztatach pracować będziemy nad aktualizacją i dostosowaniem priorytetowych kierunków badań, które następnie ukierunkują wsparcie z Programu Regionalnego: Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027.

Zastanowimy się, jakie tematy badań w istotnym stopniu przyczynią się do rozwoju gospodarczego i innowacyjnego województwa oraz przedsiębiorstw. Podczas spotkań użyta zostanie autorska platforma do mapowania argumentacji "Swarmcheck".

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami dot. koncepcji inteligentnej specjalizacji Mazowsza.
Informacje na temat Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza do 2030 roku dostępne są w formie broszury do pobrania.

Zachęcamy do wypełnienia formularza zgłoszeniowego i wybrania terminu spotkania, który jest dla Państwa najbardziej odpowiedni.
W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt na adres mailowy: ris.mazowsze@swarmcheck.ai.