Klastry na Mazowszu

Klastry na Mazowszu

Koncepcja klastra

Klaster to geograficzne skupisko wzajemnie powiązanych firm, wyspecjalizowanych dostawców, jednostek świadczących usługi, firm i działających w pokrewnych sektorach i związanych z nimi instytucji (np. uniwersytetów, jednostek normalizacyjnych i stowarzyszeń branżowych), konkurujących między sobą, ale również współpracujących.
(Porter M. E. (2001) Porter o konkurencji, PWE, Warszawa).

Dlaczego warto współpracować w ramach klastra?

 • możliwość wspólnych przedsięwzięć, pracy w sieciach;
 • ułatwiony „branding”;
 • większa sprawność działania;
 • „zatrzymywanie” kapitału i wzrost inwestycji wokół klastra;
 • tworzenie wspólnej ścieżki rozwoju inwestycyjnego;
 • pozyskiwanie zagranicznych partnerów do współpracy,
 • uczestnictwo w międzynarodowych projektach;
 • łatwiejszy dostęp do wiedzy, działalności ośrodków badawczo-rozwojowych, a także badań rynkowych, marketingowych, wsparcia technologicznego, know-how itp.

Klastry na Mazowszu

 

L.p. Nazwa Koordynator
1 Klaster Poland to Europe – PO RPW 2011 Stowarzyszenie Poland to Europe
2 Mazowiecki Klaster IT PK-Soft Sp. z o.o.
3 Wspólnota na rzecz rozwoju technologii Telco 2.0 Fundacja LEM
4 EduKlaster – Nowe Media w Edukacji Fundacja Obserwatorium Zarządzania
5 alternatywny.klaster.info Sekwencja Sp. z o.o.
6 Mazowiecki Klaster Technologii Informacyjnych i Komunikacyjnych (ICT) Stowarzyszenie Rozwoju Społeczno-Gospodarczego ”Wiedza”
7 Klaster e-innowacji Ośrodek Innowacji i Rozwoju Technologii IT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
8 Lacto – Feed Rozwój technologii leczenia żywieniowego Fundacja Bank Mleka Kobiecego
9 Mazowiecki Klaster Peptydowy Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego Polskiej Akademii Nauk
10 Klaster Leczenia Bólu Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego Polskiej Akademii Nauk
11 Klaster Nauk Medycznych i Biomedycznych „Alice-Med” Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego Polskiej Akademii Nauk
12 Klaster Centrum Inżynierii Biomedycznej Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego
13 Mazowiecki Klaster Energetyczny Politechnika Radomska
14 Mazowiecki Sojusz Energetyczny Instytut Agroenergetyki Sp. z o.o.
15 EFA – Energy from Algae – Energia z Alg Fundacja Komunalna
16 Porozumienie Kooperacyjne Podmiotów Wspierających Rozwój Budownictwa Polska Izba Gospodarcza Towarzystw Budownictwa Społecznego
17 Proekologiczny Klaster Budowlany Muradom Sp. z o.o.
18 EUROPOLBUDATOM Fundacja Wszechnicy Budowlanej
19 Platforma Innowacji w Architekturze – SMART GRIDS Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji
20 Klaster konstrukcji i technologii lotniczych GENERAL AVIATION Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego
21 Mazowiecki Klaster Lotniczy AVIATION MAZOVIA Stowarzyszenie Młodych Inżynierów Lotnictwa
22 Klaster Ochrony i Monitoringu Zwierząt Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Europejski Instytut Rozwoju Przedsiębiorczości
23 Powiązanie Kooperacyjne „Migracje.NET” Animals Way Spółka Akcyjna
24 Optoklaster – Mazowiecki Klaster Innowacyjnych Technologii Fotonicznych – PO RPW 2011 Instytut Optyki Stosowanej
25 SpediGo Polish Group Sawa Logistics Sp.  z o.o.
26 Klaster INNOWATORZY Fundacja Życzliwy Przedsiębiorca w Polsce
27 Creative Communication Cluster Polska Fundacja Komunikacji
28 MultiShow Cluster – MultiShow Solution for Sports & Leisure Facilities Cluster Polskie Stowarzyszenie Rozwoju Infrastruktury Sportu  i Rekreacji IAKS
29 Mazowiecki Klaster Druku i Reklamy ”Kolorowa Kotlina” Stowarzyszenie Mazowiecki Klaster Druku i Reklamy Kolorowa Kotlina
30 Mazowiecki Klaster Efektywności Energetycznej i Odnawialnych Źródeł Energii Mazowiecka Agencja Energetyczna Sp. z o.o.
31 Stowarzyszenie „Łódzko Mazowiecki Klaster Owocowo Warzywny”  
32 Klaster BioTechMed firma BTM
33 Klastrer Green Cars  
34 Klaster Budownictwo-Polska Centralna Centrum Innowacji NOT
35 Klaster Kosmiczny Mazovia Polskie Biuro ds. Przestrzeni Kosmicznej, Agencja Rozwoju Mazowsza S.A.
36 Klaster Polskich Producentów Mebli  
37 Naukowo-Technologiczny Klaster Samochodów Ekologicznych Międzynarodowe Stowarzyszenie Edukacyjno-gospodarcze POLARAB
38 Polski Klaster Motoryzacyjny Stowarzyszenie Producentów Części Motoryzacyjnych
39 Mazowiecki Klaster Owocowy Związek Sadowników Rzeczpospolitej Polskiej, Urząd Gminy Pniewy

Wsparcie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości dla powiązań kooperacyjnych o znaczeniu regionalnym

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

W latach 2007 – 2013 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) zaangażowana jest w realizację działań z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (PO IG).

Kluczową rolą Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka jest wsparcie rozwoju innowacyjnych przedsiębiorstw oraz konkurencyjności polskiej gospodarki. W ramach PO IG dotowane będą projekty innowacyjne w skali kraju lub na poziomie międzynarodowym. Mają być one związane głównie z zastosowaniem nowych rozwiązań technologicznych, produktów, usług czy organizacji.

Zadaniem programu jest ułatwienie dostępu do finansowania innowacyjnych przedsięwzięć podejmowanych przez małe i średnie przedsiębiorstwa (MSP). W ramach PO IG planowane są działania promocyjne na rzecz gospodarki, eksportu, jak i wzmocnienia wizerunku Polski jako kraju atrakcyjnego dla inwestorów.

Program ma zachęcić firmy do prowadzenia działalności badawczo-rozwojowej, transferu rozwiązań z sektora nauki do biznesu, a także pomiędzy przedsiębiorstwami, zakupów i wdrożenia wyników prac badawczo-rozwojowych, a następnie ich realizacji.

Z działań wdrażanych przez PARP w ramach PO IG mogą korzystać zarówno przedsiębiorcy, jak i instytucje otoczenia biznesu.

Wspieranie powiązań kooperacyjnych o znaczeniu ponadregionalnym Program Operacyjny – Innowacyjna Gospodarka – Działanie 5.1

Celem działania są wspólne przedsięwzięcia grup przedsiębiorców projektów doradczych, szkoleniowych i inwestycyjnych w zakresie: tworzenia oraz zarządzania strukturą organizacyjną powiązania kooperacyjnego, przygotowania wspólnych planów rozwoju powiązań kooperacyjnych, wspólnych inwestycji grup przedsiębiorców oraz inwestycji realizowanych przez kooperujących przedsiębiorców niezbędnych dla funkcjonowania i rozwoju powiązania działań marketingowych powiązań kooperacyjnych.

Działanie skierowane jest do grupy przedsiębiorców, instytucji otoczenia biznesu.

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie: http://www.parp.gov.pl

Program wsparcia finansowego na realizację projektu dotyczącego rozwoju międzynarodowej współpracy klastra z partnerem zagranicznym w zakresie badań, rozwoju technologicznego lub innowacji (BRI)
pod nazwą:

INNOVATION EXPRESS (IE)

Program realizowany jest przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach międzynarodowego projektu INNET (Networking of national / regional funding and innovation organisations for the involvement of SMEs in technology-based innovation clusters in Europe), finansowanego przy wykorzystaniu funduszy 6 Programu Ramowego Unii Europejskiej, w bloku projektów INNO-NETs. PARP, jako członek konsorcjum projektu INNET, jest odpowiedzialna za realizację IE w Polsce oraz za udzielenie wsparcia klastrom działającym w Polsce. W dniu 11 marca 2009 roku Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ponownie uruchomiła Program wsparcia na rozwój międzynarodowej współpracy klastra w zakresie badań, rozwoju lub innowacji Innovation Express (IE).

Składanie wniosków

Odbywa się w dwóch etapach:

I ETAP – wniosek w języku angielskim rejestruje się wypełniając formularz on-line, na stronie inicjatywy Komisji Europejskiej Pro Inno Europe (submit a proposal) oraz załączając wypełniony formularz wniosku (application form):

www.proinno-europe.eu/innet

II ETAP – w składa się w języku polskim wypełniając formularz wniosku, w wersji papierowej oraz na płycie CD, do PARP.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
ul. Pańska 81/83
00-834 Warszawa
od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy PARP, tj. 8.30-16.30.

Dla wniosków przesyłanych za pośrednictwem poczty, przesyłek kurierskich, itp., za termin wpływu dokumentacji aplikacyjnej uznaje się datę rejestracji wniosku w kancelarii PARP.

UWAGA! Do wniosku składanego do PARP należy dołączyć potwierdzenie złożenia wniosku w I Etapie na stronie Pro Inno Europe. Wnioski bez załączonego potwierdzenia nie będą oceniane w II Etapie.
 

Ocena wniosków

Odbywa się w dwóch etapach:

I Etap – ocenę prowadzą partnerzy konsorcjum projektu INNET, drogą elektroniczną.

II Etap – komisja w PARP prowadzi ocenę:

 • formalną wniosku;
 • kwalifikowalności Wnioskodawcy i klastra;
 • merytoryczną projektu.

UWAGA! PARP ocenia tylko te wnioski, które uzyskały pozytywną ocenę w I Etapie.

Ocena wniosków odbywa się zgodnie z kryteriami oceny opisanymi w Regulaminie IE.

Wielkość wsparcia projektu

 • nie może być niższa niż 120.000 złotych;
 • nie może przekroczyć kwoty 600.000 złotych.

Wielkość wsparcia może wynosić do 100 % wydatków kwalifikujących się do wsparcia.

Maksymalny termin zakończenia realizacji projektu

Maksymalny termin zakończenia realizacji projektu i złożenia wniosku o płatność w PARP upływa dnia 30 listopada 2009 r.

Budżet Programu IE

Kwota przeznaczona na realizację Programu IE wynosi 4.000.000 złotych i pochodzi z budżetu krajowego.
Więcej informacji znajdą Państwo na stronie: http://www.parp.gov.pl/index/index/780

Wsparcie Samorządu Województwa Mazowieckiego dla powiązań kooperacyjnych o znaczeniu regionalnym

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013

Regionalny program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013 (RPO WM) został przygotowany w oparciu o Rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylające Rozporządzenie (WE) nr 1260/1999.
Jest on jednym z 16 programów regionalnych, które będą realizować Strategię Rozwoju Kraju na lata 2007-2015 oraz Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 wspierające wzrost gospodarczy i zatrudnienie (Narodowa Strategia Spójności).
Przy opracowaniu RPO WM kierowano się zasadami: programowania, partnerstwa i dodatkowości, co oznacza, ze dokument ma charakter wieloletniego planu budżetowego. Jego cele będą realizowane w oparciu o współdziałanie z partnerami społecznymi i gospodarczymi, a środki UE nie będą zastępować środków krajowych, lecz jedynie wspierać osiąganie założonych celów rozwojowych. Realizacja RPO przyczyni się do zwiększenia konkurencyjności regionu i zwiększenia spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej województwa mazowieckiego.

Wspieranie powiązań kooperacyjnych o znaczeniu regionalnym – Działanie 1.6 RPO

Celem działania jest rozwój sieci powiązań gospodarczych poprzez wspieranie powstawania oraz rozwoju klastrów i powiązań kooperacyjnych między przedsiębiorstwami i sferą badawczo-rozwojową.
Stała współpraca pomiędzy autorami a odbiorcami rozwiązań innowacyjnych zapewniała będzie dogodne warunki do wypracowania i upowszechniania nowych rozwiązań technologicznych, produktowych i organizacyjnych.
W  ramach Działania wsparciem objęte zostaną przedsięwzięcia grup przedsiębiorców mających na celu wzmocnienie powiązań pomiędzy przedsiębiorcami a sferą B+R. Współpraca pomiędzy tymi podmiotami przyczyni się do łatwiejszego transferu wiedzy, wymiany doświadczeń oraz zmniejszenia kosztów działalności dzięki wykorzystaniu wspólnej infrastruktury.

Przykładowe rodzaje projektów:

 • budowa, przebudowa lub modernizacja obiektów infrastruktury  jednostek naukowych o wysokim potencjale badawczym;
 • budowa, przebudowa lub modernizacja obiektów infrastruktury szkół wyższych służącej prowadzeniu działalności badawczo-rozwojowej;
 • wyposażenie w sprzęt, oprzyrządowanie i szybkie sieci informatyczne łączące ośrodki badawcze.
 • zakup aparatury specjalistycznej oraz wartości niematerialnych i prawnych niezbędnych do prowadzenia prac badawczo-rozwojowych.

W ramach Programu wspierane będą powiązania kooperacyjne leżące na terenie województwa mazowieckiego. Powyższe działanie powiązane jest z Priorytetem V Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka działanie 5.1 Wspieranie powiązań kooperacyjnych o znaczeniu ponadregionalnym realizowanym przez Polską Agencję Rozwoju przedsiębiorczości (PARP)

Konkursy:

Pierwszy konkurs będzie miał charakter otwarty bez preselekcji ; ogłoszony zostanie 9 czerwca 2009 r.
Zaangażowanie środków przeznaczonych na pierwszy konkurs: 10 mln EURO
Więcej informacji znajdą Państwo na stronie:
http://rpo.mazowia.eu/page/index.php?str=48&id=4&element_id=294