Prawo

Dokumenty aktualne

Regionalna Strategia Innowacji dla Mazowsza do 2030 roku:

Uchwała 26/21 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 16 marca 2021 r. w sprawie Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza do 2030 roku

Warunek podstawowy dotyczący pierwszeco celu polityki spójności w okresie programowania 2021-2027:

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1060 z dnia 24 czerwca 2021 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, Funduszu Spójności, Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji i Europejskiego Funduszu Morskiego, Rybackiego i Akwakultury, a także przepisy finansowe na potrzeby tych funduszy oraz na potrzeby Funduszu Azylu, Migracji i Integracji, Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Instrumentu Wsparcia Finansowego na rzecz Zarządzania Granicami i Polityki Wizowej

Zadania samorządu województwa w zakresie tworzenia warunków rozwoju gospodarczego, w tym podnoszenia poziomu konkurencyjności i innowacyjności gospodarki województwa:

Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz.U. z 2020 r. poz. 1668 z późn. zm.)

Dokumenty archiwalne

Regionalna Strategia Innowacji dla Mazowsza do 2020 roku:

Uchwała 23/15 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 16 marca 2015 r. w sprawie Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza do 2020 roku

Warunek ex ante dotyczący strategii na rzecz inteligentnej specjalizacji w okresie 2014-2020:

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006