Prawo

Warunek ex ante dotyczący strategii na rzecz inteligentnej specjalizacji:

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006

 

Zadania samorządu województwa w zakresie tworzenia warunków rozwoju gospodarczego, w tym podnoszenia poziomu konkurencyjności i innowacyjności gospodarki województwa:

Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz.U. z 2016 r. poz. 486 z późn. zm.)

 

Regionalna Strategia Innowacji dla Mazowsza do 2020 roku:

Uchwała 23/15 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 16 marca 2015 r. w sprawie Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza do 2020 roku