Regionalna Strategia Innowacji dla Mazowsza do 2020 r.

W dniu 16 marca 2015 r. Sejmik Województwa Mazowieckiego przyjął Regionalną Strategię Innowacji dla Mazowsza do 2020 roku (RIS).

Najważniejsze zmiany w odniesieniu do poprzedniej wersji RIS obejmują:

 • wdrożenie koncepcji inteligentnej specjalizacji – warunek ex ante dla RPO WM 2014‑2020,
 • uwzględnienie innowacji społecznych,
 • sformułowanie założeń polityki klastrowej w województwie mazowieckim,
 • rozszerzenie o zagadnienia społeczeństwa informacyjnego – kontynuacja Strategii e-rozwoju województwa mazowieckiego.

Celem głównym RIS jest „Wzrost innowacyjności Mazowsza, prowadzący do przyspieszenia wzrostu i zwiększenia konkurencyjności w skali UE” na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu (Strategia Europa 2020). Przede wszystkim odnosi się do projektu przewodniego ”Unia Innowacji” w ramach priorytetu „Inteligentny rozwój – gospodarka oparta na wiedzy i innowacji”, jednak strategiczne podejście do innowacyjności dotyczy także pozostałych priorytetów – rozwoju zrównoważonego i sprzyjającego włączeniu społecznemu i będzie się odbywać poprzez realizację pięciu celów strategicznych:

 • Zwiększenie i wzmocnienie współpracy w procesach rozwoju innowacji i innowacyjności;
 • Wzrost internacjonalizacji ukierunkowany na rozwój innowacyjności województwa mazowieckiego;
 • Wzrost efektywności wsparcia i finansowania działalności proinnowacyjnej w regionie;
 • Kształtowanie i promowanie postaw proinnowacyjnych oraz proprzedsiębiorczych sprzyjających kreatywności i kooperacji;
 • Rozwój społeczeństwa informacyjnego.

Wdrożona w nowej wersji RIS koncepcja inteligentnej specjalizacji opiera się na Przewodniku Strategii Badań i Innowacji na rzecz inteligentnej specjalizacji. Zakłada koncentrację zasobów wiedzy i  nakierowanie ich na ograniczoną liczbę priorytetowych działań gospodarczych, co powinno skutkować zdobyciem i utrzymaniem przez region przewagi konkurencyjnej w wymiarze globalnym.

Inteligentna specjalizacja jest narzędziem programowania polityki innowacyjności mającym przyczynić się do realizacji Strategii na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu. Ze względu na poruszaną tematykę jest powiązana z projektem przewodnim ”Unia Innowacji” w ramach priorytetu „Inteligentny rozwój – gospodarka oparta na wiedzy i innowacji”, jednak strategiczne podejście do innowacyjności dotyczy także pozostałych priorytetów – rozwoju zrównoważonego i sprzyjającego włączeniu społecznemu.

Duża różnorodność gospodarcza i naukowa Mazowsza poskutkowała wyborem specjalizacji stanowiących punkty styczne kluczowych sektorów gospodarki, technologii i procesów usługowych, które odpowiadają na potrzeby mieszkańców oraz wpisują się w trendy globalne. Obszary, procesy i technologie tworzą pewnego rodzaju sieć, w której koncentracja powiązań wyznacza inteligentną specjalizację regionu. W oparciu o przeprowadzoną diagnozę i proces konsultacji wytypowano cztery obszary specjalizacji regionalnej Mazowsza:

 • bezpieczna żywność;
 • inteligentne systemy zarządzania,
 • nowoczesne usługi dla biznesu,
 • wysoka jakość życia.

baner1113