Regionalna Strategia Innowacji dla Mazowsza 2007 – 2015

Zadania Regionalnej Strategii Innowacji

Zadaniem Regionalnej Strategii Innowacji było stworzenie trwałych powiązań pomiędzy jednostkami naukowo-badawczymi, przemysłem, samorządem regionu i administracją rządową w celu budowania wzrostu gospodarczego regionu, a w szczególności podnoszenie konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) poprzez wprowadzanie nowych technologii oraz rozwijanie specyficznych umiejętności pracowników w zakresie badań i innowacji.

Celem nadrzędnym projektu była identyfikacja potrzeb i barier związanych z podnoszeniem poziomu innowacyjności województwa mazowieckiego, przy wykorzystaniu istniejących elementów infrastruktury i wiedzy, oraz przy społecznej akceptacji i budowaniu świadomości innowacyjnej wśród beneficjentów projektu, do których w pierwszym rzędzie zaliczane są małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP).

Cele Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza

Wyniki prac licznych zespołów eksperckich, jak również wyniki analizy SWOT posłużyły jako punkt wyjścia do opracowania celów Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza, które powinny odpowiadać na najważniejsze wyzwania, przed jakimi stoi województwo mazowieckie. Strategia innowacji koncentruje się na zagadnieniach związanych z szeroko rozumianą innowacyjnością, nie zaś na wszystkich problemach regionu, co różni ją od innych dokumentów strategicznych opracowanych w regionie do tej pory.

Cele główny oraz cele strategiczne określono w oparciu o kilka założeń:

 • Regionalna Strategia Innowacji dla Mazowsza koncentruje się na przedsiębiorcy.
 • Mazowsze musi być konkurencyjne w skali europejskiej.
 • Największym atutem Mazowsza, w zakresie potencjału innowacyjnego jest Warszawa.
 • Rozwój oparty o innowacje powinien przyczynić się do wzrostu zamożności i postępu technologicznego całego regionu.
 • Warszawa musi być centrum przepływu innowacji co najmniej w skali Europy Środkowej i Wschodniej.
 • Subregionalne ośrodki wzrostu na Mazowszu muszą znacząco podnieść poziom zaangażowania w procesy rozwoju innowacji.
 • W rozwoju innowacji na Mazowszu należy przede wszystkim uruchomić i wspierać odpowiednie procesy i rodzaje działań, nie zaś instytucje, które już obecnie stanowią o sile gospodarczej regionu.
 • Najważniejszym źródłem innowacji są kraje wysoko rozwinięte, dlatego niezbędne jest uczestnictwo Mazowsza w najlepszych międzynarodowych sieciach współpracy naukowej i biznesowej.

CEL GŁÓWNY: Wzrost innowacyjności przedsiębiorstw Mazowsza, prowadzący do przyspieszenia wzrostu i zwiększenia konkurencyjności

Innowacje należą do jednych z najważniejszych czynników rozwoju. RIS dla Mazowsza kładzie nacisk na innowacyjność przedsiębiorstw bez względu na branżę i sektor i nie różnicuje Mazowsza na obszary bardziej lub mniej preferowane. Przedsiębiorcy mazowieccy powinni porównywać się z najlepszymi firmami w Unii Europejskiej. Konkurencja jakościowa na wymagających rynkach zagranicznych powinna być trwałą podstawą przewagi konkurencyjnej firm i całego regionu.

CEL STRATEGICZNY I: Zwiększenie współpracy w procesach rozwoju innowacji i innowacyjności

Współpraca wewnątrzregionalna, międzyregionalna i międzynarodowa musi przynosić przede wszystkim  jakościowe efekty, ale również budować potrzebne w biznesie zaufanie między partnerami.
Cel strategiczny I będzie realizowany przez działania w ramach następujących szczegółowych celów operacyjnych.

Cele operacyjne:

 • Rozwój form współpracy w relacjach biznes – nauka – otoczenie, które gwarantują wymierne efekty dla biznesu.
 • Wzrost aktywności małych i średnich podmiotów gospodarczych w sieciach kooperacji z najbardziej innowacyjnymi firmami krajowymi i zagranicznymi.
 • Pobudzanie powstawania i rozwoju gron przedsiębiorczości (tzw. klastrów) i innych struktur sieciowych (w tym grup producenckich).
 • Zadaniem instytucji otoczenia biznesu jest pokazywanie przedsiębiorcom korzyści z takiej współpracy i organizowanie firmom możliwości nawiązania kontaktów.
 • Intensyfikacja badań naukowych, których wyniki przyczynią się do wyznaczania obszarów współpracy i rozwoju powiązań sieciowych w regionie i w relacjach z otoczeniem.

CEL STRATEGICZNY II: Wzrost internacjonalizacji przedsiębiorstw województwa mazowieckiego

Internacjonalizacja to działania służące powiązaniom międzynarodowym regionu. Do najważniejszych z nich zalicza się napływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych, handel zagraniczny, a także inne formy kooperacji z zagranicą (w tym współpracę naukową, zakup lub sprzedaż licencji).

Na poziom internacjonalizacji województwa mazowieckiego najbardziej wpływa aglomeracja warszawska. Konkurencja między metropoliami wymaga wzmocnienia potencjału Warszawy, a także ułatwienia i przyspieszenia internacjonalizacji innych części regionu. Coraz częściej okazuje się, że inwestorzy zagraniczni wolą lokalizować całość lub część swojej działalności nie w samej Warszawie lecz w jej otoczeniu.

Cele operacyjne:

 • Wzrost aktywności przedsiębiorstw Mazowsza na arenie międzynarodowej.
 • Wzrost bezpośrednich inwestycji zagranicznych z sektorów wysokich technologii gwarantujących współpracę ze środowiskiem lokalnym.
 • Wzrost liczby ośrodków badawczo-rozwojowych (lub ich części) zakładanych przez inwestorów zagranicznych.
 • Wzrost liczby międzynarodowych projektów badawczych i rozwojowych realizowanych na Mazowszu.
 • Efektywny marketing Mazowsza jako regionu innowacyjnego.

CEL STRATEGICZNY III Wzrost środków i efektywności finansowania działalności proinnowacyjnej w regionie

Cel strategiczny III dotyczy finansowania procesu rozwoju innowacji. Obok problemu zasobów kapitałowych, na równi należy stawiać problemy związane z ich dostępem, strukturą, efektywnością i celowością wydatkowania.

Cele operacyjne:

 • Utworzenie trwałych mechanizmów komercjalizacji działalności badawczej.
 • Wspieranie przygotowania firm z Mazowsza do wykorzystania krajowych i zagranicznych programów badawczych oraz funduszy strukturalnych.
 • Wspieranie firm z Mazowsza w realizacji projektów, których celem jest poprawa konkurencyjności poprzez stosowanie innowacyjnych rozwiązań.
 • Wzrost środków na innowacyjne projekty małych i średnich firm (w tym spin-off zakładanych przez absolwentów i pracowników uczelni).
 • Wzrost skuteczności administracji samorządowej w zakresie wydatkowania funduszy strukturalnych na cele związane ze Strategią.

CEL STRATEGICZNY IV: Kształtowanie i promowanie postaw proinnowacyjnych oraz proprzedsiębiorczych w regionie

Czwarty cel strategiczny ma charakter horyzontalny. Jest skierowany na utworzenie pozytywnego klimatu dla procesów innowacyjności, nie tylko dla regionalnych podmiotów, ale dla budowy wizerunku Mazowsza, jako regionu innowacyjnego w skali europejskiej.

Jednym z ważniejszych czynników rozwoju w oparciu o innowacje jest wysoka jakość kapitału ludzkiego oraz świadomość korzyści płynących z innowacyjności. Dlatego istotne jest, aby strategia przyczyniła się do kształtowania postaw proinnowacyjnych i pro-przedsiębiorczych w społeczeństwie. Dotyczy to firm, instytucji otoczenia biznesu, instytucji naukowych  jak również administracji.

Niezwykle ważnym elementem jest realizowanie działań o charakterze edukacyjnym szczególnie wśród młodzieży na wszystkich szczeblach kształcenia. Dla promowania innowacyjności ważną rolę będą pełniły programy edukacyjne skierowane do studentów i absolwentów kierunków matematyczno – przyrodniczych i technicznych. Należy promować wśród młodzieży także ścieżki wykształcenia wyższego na kierunkach matematyczno – przyrodniczych i technicznych oraz ścieżki kariery zawodowej, związanej z takim wykształceniem.

Cele operacyjne:

 • Skuteczna promocja postaw przedsiębiorczych związanych z innowacyjnością.
 • Wzrost aktywności samorządu regionalnego w budowie sieci promocji Mazowsza jako regionu innowacyjnego.
 • Wspieranie inicjatyw promujących: sukcesy we współpracy w procesach innowacyjnych, sukcesy firm i instytucji Mazowsza w efektywnym wykorzystaniu instrumentów wspierania innowacji
 • Wspieranie inicjatyw promujących rozpowszechnianie i wykorzystanie Internetu.

Wdrażanie RSI – projekty oraz działania

Realizacji Strategii sprzyjać będzie realizacja poszczególnych programów i działań, które realizowane będą przez instytucje wdrażające. Katalog tych instytucji jest otwarty a jednocześnie zbieżny z zapisami właściwych programów operacyjnych i innych źródeł finansowania działań strategii. W szczególności do instytucji wdrażających należą: przedsiębiorstwa, uczelnie wyższe regionu, instytucje samorządu gospodarczego (Izby Handlowe, Izby Gospodarcze, itp.), samorząd województwa oraz inne jednostki samorządu terytorialnego, instytucje sfery B+R oraz inne instytucje, które realizują cele zbieżne z Regionalną Strategią Innowacji dla Mazowsza.

Proces realizacji projektu RIS MAZOVIA rozpoczął się uruchomionym pod koniec maja 2008 r. Konkursem „Innowator Mazowsza”.