S3CHEM

S3Chem jest projektem realizowanym w ramach programu Interreg Europa 2014 – 2020. Jego głównym celem jest poprawa wdrażania regionalnych strategii innowacji w obszarze sektora chemicznego i sektorów powiązanych, wspomagana wymianą międzyregionalną i wielostronnym procesem nauki pomiędzy kilkoma europejskimi regionami chemicznymi. Istotą projektu jest duże zaangażowanie interesariuszy (przedsiębiorstw, klastrów, instytucji naukowo-badawczych) funkcjonujących w branży chemicznej w danym regionie.

Województwo Mazowieckie jest jednym z siedmiu partnerów projektu, którego cele szczegółowe odnoszą się do:

 • ścisłej współpracy z regionalnymi interesariuszami systemu innowacji w obszarze chemii, funkcjonującymi klastrami i sieciami dla poprawy zarządzania (potrójnej helisy) regionalnymi strategiami innowacji w zakresie specjalizacji obejmującej sektor chemiczny.
 • wykorzystania dobrych praktyk europejskich regionów chemicznych.
 • sformułowania zaleceń dla poprawy instrumentów polityki regionalnej skoncentrowanych na sektorze chemicznym i powiązanych.

Poza udziałem Województwa Mazowieckiego partnerstwo projektowe obejmuje regiony:

 1. Saksonia-Anhalt (Niemcy), Ministerstwo Nauki i Gospodarki – partner wiodący (lider projektu); 
 2. Limburg (Holandia); 
 3. Lombardia (Włochy); 
 4. Katalonia (Hiszpania); 
 5. Asturia (Hiszpania); 
 6. Walonia (Belgia).

Głównymi mazowieckimi interesariuszami projektu są:

Projekt realizowany jest w dwóch etapach (współpracy i monitoringu) w latach 2016 – 2020.

Wartość projektu: 2.205.010,00 EUR

Realizacja projektu opiera się na przygotowaniu przez wszystkich partnerów projektu raportów tematycznych dotyczących wdrażania regionalnych strategii innowacji oraz wykorzystania dostępnych instrumentów finansowych celem wspierania innowacyjności w regionach.

Celem głównym raportów jest identyfikacja problemów i wyzwań związanych z wdrażaniem Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza do 2020 roku, ze szczególnym uwzględnieniem przemysłu chemicznego oraz wypracowanie wniosków i rekomendacji w zakresie zaangażowania interesariuszy w pobudzaniu innowacyjności, usprawniania procesu ubiegania się o dofinansowanie projektów oraz poprawy wykorzystania środków europejskich w sektorze chemicznym.

Wiecej na temat projektu

Raporty opracowane na zlecenie Województwa Mazowieckiego:

 1. Raport na temat wsparcia innowacyjności i przemysłu chemicznego w kontekście aktualnego stanu wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza do 2020 r.
 2. Raport na temat rekomendacji na rzecz zaangażowania interesariuszy i zarządzania Regionalną Strategią Innowacji dla Mazowsza do 2020 r.
 3. Raport na temat generowania pomysłów na projekty i opracowywania projektów na rzecz finansowania innowacji ze szczególnym uwzględnieniem sektora chemicznego.
 4. Raport nt. instrumentów finansowania z EFRR w ramach Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza do 2020 r. i ich zastosowania w sektorze chemicznym (biogospodarce).
 5. Analiza monitorowania i kierowania polityką finansowania innowacji w ramach EFRR ze szczególnym uwzględnieniem sektora chemicznego i biogospodarki.

Osoba kontaktowa ze strony Województwa Mazoweckiego:

Sylwia Sztark – kierownik Wydziału Regionalnego Systemu Innowacji, tel. 022 51 17 428, e-mail: sylwia.sztark@mazovia.pl