Podniesienie kompetencji kadr UMWM odpowiedzialnych za RSI

Podstawowe informacje

Projekt „Podniesienie kompetencji kadr Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego odpowiedzialnych za proces implementacji RSI – budowa profesjonalnych kadr regionu Mazowsza” realizowany będzie przez Samorząd Województwa Mazowieckiego w okresie od września 2009 do 2011 r. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.2 Transfer wiedzy, Poddziałanie 8.2.2 Regionalne Strategie Innowacji.

Cel główny projektu

Głównym celem projektu jest zwiększenie efektywności procesu wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza poprzez stworzenie, w ciągu najbliższych dwóch lat, wykwalifikowanego zespołu  kadrowego, w tym Regionalnych Konsultantów ds. Innowacyjności, odpowiedzialnego za ten proces, o dużym potencjale rozwojowym,  stale pogłębiającego wiedzę z zakresu innowacyjności i przedsiębiorczości. Realizacja projektu umożliwi grupie docelowej zdobycie umiejetności i kompetencji pozwalających skutecznie przewidywać, inicjować i wspierać wszelkie działania na rzecz rozwoju polityki innowacyjności w regionie.
Cel ten zostanie zrealizowany poprzez realizację głównych działań:

 • realizację cyklu szkoleń w trzech modułach szkoleniowych;
 • udział w konferencjach, wyjazdach studyjnych i seminariach krajowych i zagranicznych.

Zadania w projekcie

Zadanie 1. Zarządzanie projektem
– obejmuje realizację projektu zgodnie z procedurami obowiązującymi dla projektów realizowanych w ramach PO KL oraz procedurami obowiązującymi wewnątrz UMWM.

Zadanie 2. Podwyższenie kwalifikacji kadry odpowiedzialnej za wdrażanie RSI
– obejmuje realizację szkoleń w trzech modułach tematycznych:

 • Moduł I  – Zarządzanie projektem związanym z wdrażaniem RSI;
 • Moduł II – Zdobycie wiedzy na temat innowacyjności;
 • Moduł III – Doskonalenie różnorodnych kompetencji związanych z rozwojem umiejętności efektywnego przekazywania wiedzy i współpracy w zespole.

Zadanie 3. Udział w konferencjach, wyjazdach studyjnych i seminariach w zakresie innowacyjności
– stanowi dopełnienie organizowanych szkoleń oraz umozliwi wykorzystanie doświadczeń we wdrażaniu RSI innych regionów Polski i Europy.

Grupy docelowe

Projekt skierowany jest do osób odpowiedzialnych za opracowanie i wdrażanie Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza. Uczestnikami projektu będą osoby stanowiące zespół pracowników komórek Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego zaangażowanych w realizację zadań związanych z wdrażaniem Strategii, wykonujące zadania wynikające z jej założeń. Ze względu na specyfikę realizowanych projektów od pracowników tych wymaga się nieustannego poszerzania wiedzy oraz aktualizacji dotychczas zdobytych umiejętności w niezwykle dynamicznie rozwijającej się dziedzinie innowacyjności, co zagwarantuje realizacja planowanego projektu. Warunkiem uzyskania wsparcia jest zgodność zakresu obowiązków danego pracownika UMWM z zadaniami związanymi z wdrażaniem Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza.

Oczekiwane rezultaty projektu

 1. Przeszkolenie pracowników w zakresie wdrażania i rozwoju RSI oraz uzyskanie certyfikatów dokumentujących zdobyte umiejętności;
 2. Powstanie bazy Regionalnych Konsultantów ds. Innowacyjności spośród uczestników projektu, którzy ukończą pozytywnie określoną ilośc szkoleń, osiągając tym samym odpowiedni poziom wiedzy i umiejętności;
 3. Nawiązanie krajowych i międzynarodowych kontaktów oraz wymiana doświadczeń w zakresie wdrażania RSI (wymiana dobrych praktyk, know-how etc.);
 4. Opracowanie multimedialnego podręcznika zawierającego opis pilotażowego systemu podnoszenia kwalifikacji dla osób odpowiedzialnych za opracowanie, wdrażanie i ewaluację strategii innowacyjności o zasięgu regionalnym, który będzie przeznaczony dla wszystkich podmiotów zainteresowanych podnoszeniem kompetencji w zakresie opracowywania i wdrażania przedsięwzięć ukierunkowanych na rozwój innowacyjności;
 5. Doskonalenie dotychczasowych i rozwój nowych umiejętności, przez pracowników projektu, w tym w szczególności:
  • podniesienie umiejętności w zakresie efektywnego zarządzania projektem;
  • zdobycie najnowszej, specjalistycznej wiedzy w dziedzinie innowacyjności;
  • podniesienie poziomu umiejętności osobistych  (komunikacji, motywacji, samooceny, zaangażowania);
 6. Bardziej efektywna realizacja działań związanych z wdrażaniem RSI;
 7. Inicjowanie kolejnych działań na rzecz rozwoju innowacyjności, w tym efektywna realizacja projektów systemowych.

Budżet projektu

Łączny planowany budżet projektu „Podniesienie kompetencji kadr Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego odpowiedzialnych za proces implementacji RSI – budowa profesjonalnych kadr regionu Mazowsza” wynosi 700 000 PLN.

Materiały szkoleniowe do ściągnięcia