KONKURS GRANTOWY

Jednym z kluczowych zadań projektu MSODI było budowanie regionalnego partnerstwa wokół innowacji, w tym nawiązywanie współpracy z uczelniami wyższymi, przedstawicielami środowiska biznesu oraz nauki, jednostkami samorządu terytorialnego oraz instytucjami otoczenia biznesu, a także wspieranie inicjatyw przedsiębiorców z instytucjami naukowymi i naukowo — badawczymi.

Jednym z najważniejszych zadań zrealizowanym w ramach projektu MSODI było przeprowadzenie w 2014 r. „Konkursu Grantowego dla partnerstw przedsiębiorców z instytucjami naukowymi” – instrumentu w sposób najbardziej bezpośredni z możliwych wspierającego budowanie relacji nauka-biznes.

W ramach  Konkursu złożonych zostało 41 wniosków, z których 20 otrzymało wsparcie finansowe w wysokości 20 000.  Profil przygotowanych aplikacji był zróżnicowany – od typowo technicznych  opracowań w dziedzinie zarządzania odpadami do modeli matematycznych stosowanych w reklamie internetowej. Podsumowaniem Konkursu Grantowego była  debata „ Biznes, Nauka, Innowacje. Udział w niej wzięli eksperci zajmujący się tematem innowacyjności przedsiębiorstw reprezentujący najważniejszych interesariuszy – biznes, instytucje naukowe oraz samorządową administrację. Wykorzystując udział skandynawskich instytucji w realizacji zadania, rozszerzono program debaty  o element transferu doświadczeń i norweskich praktyk w zakresie budowania mechanizmów integracji środowisk biznesu i nauki, a także wspierania innowacyjnej przedsiębiorczości akademickiej.