GOSPOSTRATEG I

Zrównoważony rozwój województwa mazowieckiego w nowym układzie jednostek NUTS2 i NUTS3. Poziom metropolitalny, regionalny i subregionalny to projekt finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych „Społeczny i gospodarczy rozwój Polski w warunkach globalizujących się rynków”  GOSPOSTRATEG.

Projekt jest realizowany w ramach konsorcjum, w którego wskład wchodzą Województwo Mazowieckie - pełniące fukcję Lidera Projektu oraz Szkoła Główna Handlowa w Warszawie i Politechnika Warszawska.

Cel projektu: zbadanie czynników polaryzacyjno-dyfuzyjnego rozwoju gospodarczego Mazowsza i zaprojektowanie instrumentów wspierających długofalowy rozwój województwa mazowieckiego.

Efekt projektu: badania, w wyniku których powstaną propozycje działań pozwalających odwrócić negatywne procesy polaryzacyjne i wzmocnić dyfuzję procesów rozwojowych. Na podstawie analizy przedstawione zostaną rekomendacje dla Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego oraz Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego.

Wartość projektu: 3.350.520 PLN

Okres realizacji: 2018-2021 rok