Projekt MERSI

Podstawowe informacje

Projekt „Budowa systemu monitoringu i podstaw ewaluacji wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza” realizowany jest przez Samorząd Województwa Mazowieckiego w okresie od 2009 do 2015 r. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.2 Transfer wiedzy, Poddziałanie 8.2.2 Regionalne Strategie Innowacji.

Tło i cel główny projektu

Województwo mazowieckie jest regionem o największym potencjale naukowo-badawczym oraz innowacyjnym w stosunku do pozostałych województw w Polsce, charakteryzującym się również dużym wewnętrznym zróżnicowaniem (rozwinięta Warszawa – „motor” rozwoju regionu oraz słabo rozwinięte podregiony). Prowadzenie efektywnej polityki rozwoju, wykorzystującej potencjał naukowo-badawczy Mazowsza, wymaga od władz samorządowych zidentyfikowania problemów, określenia celów strategicznych i konsekwentnego dążenia do ich realizacji. W tym celu opracowana została Regionalna Strategia Innowacji dla Mazowsza 2007-2015 zakładająca uruchomienie i wdrożenie działań ukierunkowanych na wzrost innowacyjności całego regionu, w tym na podniesienie świadomości proinnowacyjnej mieszkańców Mazowsza.

Prawidłowe wdrażanie Strategii nie byłoby możliwe bez zbudowania efektywnego systemu jej monitoringu i ewaluacji. Dzięki tym działaniom możliwa będzie obserwacja procesów innowacyjnych zachodzących w naszym regionie, pozycjonowanie Mazowsza w stosunku do innych regionów kraju i Unii Europejskiej, jak również identyfikacja potencjalnych obszarów usprawnień.

Celem głównym projektu „Budowa systemu monitoringu i podstaw ewaluacji wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza” jest zapewnienie właściwego poziomu nadzoru procesów wdrażania Strategii w województwie mazowieckim poprzez budowę i uruchomienie systemu monitoringu tych procesów.

Cele szczegółowe projektu

Cel główny projektu zostanie zrealizowany poprzez osiągnięcie następujących celów szczegółowych:

 • identyfikację i wdrożenie systemowych narzędzi, służących efektywnemu zarządzaniu i monitorowaniu procesu wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza do 2015 r.;
 • inwentaryzacje dostępnych danych, ich uzupełnienie w celu budowy systemu monitoringu i ewaluacji, wspomaganego rozwiązaniami IT;
 • określenie stanu i potrzeb regionu w zakresie innowacyjności – wypracowanie mechanizmów bieżącego monitorowania i modelowania przyszłych trendów i diagnoz innowacyjności;
 • budowę spójnej polityki innowacji, opartej na komunikacji różnych środowisk;
 • wzrost świadomości dotyczącej innowacyjności u ok. 5-10 % przedsiębiorców z województwa mazowieckiego;
 • animację nowoczesnej kultury innowacji;
 • wypracowanie mechanizmów niwelowania różnich w województwie mazowieckim.

Grupy docelowe

Bezpośrednim adresatem projektu – beneficjentem ostatecznym będzie cały region, pośrednim natomiast – wszyscy otwarci i kreujący innowacje na co dzień, a więc społeczność lokalna, przedstawiciele sektora biznesu (w szczególności Małych i Średnich Przedsiębiorstw), nauki (głównie szkoły wyższe, jednostki badawczo-rozwojowe i jednostki PAN), instytucje otoczenia biznesu (przede wszystkim organizacje ściśle współpracujące i wspierające przedsiębiorstwa w województwie mazowieckim), mogące korzystać z wyników, danych, nawiązywać kontakty, kreować nowe rozwiązania w oparciu o wyniki projektu. Kluczowym adresatem projektu są władze województwa mazowieckiego, które zgodnie z Regionalną Strategią Innowacji dla Mazowsza sa odpowiedzialne za jej wdrażanie.

Oczekiwane rezultaty projektu

Rezultaty twarde:

 • przygotowanie platformy informatycznej, o którą oparty zostanie system monitoringu;
 • zaangażowanie w ramach projektu ok. 30 instytucji/partnerów regionalnych w monitoring procesów innowacyjnych w województwie mazowieckim;
 • stworzenie programu dotyczącego szczegółowego wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji pod kątem zmian zachodzących w województwie mazowieckim;
 • publikacje informacyjne, raporty, opracowania i ekspertyzy;
 • konferencje merytoryczne i infoseminaria;
 • stworzenie obserwatorium pozycjonowania województwa mazowieckiego na tle krajowym i międzynarodowym;
 • opracowanie podstaw metodologicznych systemu monitoringu;
 • opracowanie podstaw systemu ewaluacji;
 • kampania medialna.

Rezultaty miękkie:

 • wzrost świadomości dotyczącej innowacyjności u ok. 5-10 % przedsiębiorców z województwa mazowieckiego;
 • wzrost kompetencji w zarządzaniu procesem wdrażania RIS MAZOVIA w ciągu 3 lat;
 • zwiększenie u ok. 50% uczestników projektu świadomości w zakresie RIS MAZOVIA;
 • zwiększenie kreatywności dotyczącej rozwiązań proinnowacyjnych wśród 30% podmiotów uczestniczących w projekcie.

Budżet projektu

Łączny planowany budżet projektu „Budowa systemu monitoringu i podstaw ewaluacji wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza” wynosi ok. 13 296 082 PLN.

Aktualności

Zadania planowane do realizacji w związku z projektem „Budowa systemu monitoringu i podstaw ewaluacji wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza” w 2010 r.

Zadanie I. Prace metodologiczne ciągłe

 1. Przygotowanie raportu otwarcia (stan innowacyjności Mazowsza po uchwaleniu Strategii);
 2. Analiza dotycząca dobrych praktyk w zakresie badań diagnostycznych i monitoringu w Polsce i na świecie;
 3. Analiza najnowszych tendencji i inicjatyw w zakresie metodologii badań i analiz innowacyjności (KE, OECD);
 4. Przygotowanie założeń do metabazy systemu Monitoringu;
 5. Opracowanie podręcznika metodologicznego i słownika pojęć dotyczącego systemu monitoringu innowacyjności.

Zadanie II. Opracowanie założeń koncepcyjnych systemu zasilania dla monitoringu i ewaluacji

 1. Weryfikacja metodologii, aktualizacja i operacjonalizacja wskaźników systemu monitoringu i ewaluacji;
 2. Opracowanie zakresu danych pozyskiwanych z GUS (w tym mechanizmu systematycznego pozyskiwania danych z GUS);
 3. Opracowanie zakresu i mechanizmu pozyskiwania danych i informacji z instytucji administracji publicznej (np. PARP, MRR) i źródeł komercyjnych;
 4. Przeprowadzenie uzupełniających badań i analiz na potrzeby monitoringu, w t

Zadanie III. Wdrożenie platformy informatycznej systemu monitoringu i ewaluacji

 1. Opracowanie specyfikacji systemu informatycznego i infrastruktury technicznej;
 2. Zakup sprzętu.

Zadanie IV. Wdrożenie systemu monitoringu

 1. Zasilanie danymi z GUS i innych źródeł;
 2. Opracowanie okresowego raportu na temat pozycji innowacyjnej Mazowsza na tle innych regionów kraju i Europy.

Zadanie V. Opracowanie podstaw systemu ewaluacji

 1. Identyfikacja kluczowych obszarów badań ewaluacyjnych oraz przygotowane wstępnego raportu ewaluacyjnego (I-szy okres wdrażania RIS).

Zadanie VI. Upowszechnianie rezultatów monitoringu i ewaluacji  (info-promo)

 1. Publikacja okresowych materiałów informacyjno-promocyjnych związanych z realizacją projektu;
 2. Organizacja okresowych konferencji, seminariów, infoseminariów, spotkań;
 3. Promocja w prasie oraz innych środkach masowego przekazu TV, radio, komercyjne portale „www” i inne.

Zadanie VII. Powołanie Mazowieckiej Rady Innowacyjności

 1. Obsługa Mazowieckiej Rady Innowacyjności (obsługa techniczna spotkań, zakup usług doradczych niezależnych ekspertów);
 2. Obsługa Panelu Ekspertów (obsługa techniczna spotkań, zakup usług doradczych niezależnych ekspertów).

 

Zadanie VIII. Zarządzanie projektem

 1.  Bezpośrednie kierowanie projektem;
 2. Obsługa systemu zamówień publicznych projektu;
 3. Wizyty studyjne i udział w konfrerencjach zagranicznych (międzynarodowa oraz międzyregionalna wymiana doświadczeń);
 4. Wizyty studyjne i udział w konferencjach krajowych;
 5. Zakup komputerów przenośnych;
 6. Zakup opragramowania do komputerów przenośnych;
 7. Zakup urzadzenia wielofunkcyjnego.