Kick-off meeting SMARTY

Pod koniec października w Prato (Włochy) wystartował projekt współpracy międzyregionalnej „SMARTY - Smart SMEs for Industry 4.0”, czyli „Inteligentne MŚP dla Przemysłu 4.0”.

Celem projektu jest poprawa wdrażania regionalnych polityk rozwoju związanych z funduszami strukturalnymi, zwiększającymi świadomość oraz ułatwiającymi wdrażanie rozwiązań i technologii Przemysłu 4.0 przez małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP).

Szczegółowym celem SMARTY przeprowadzenie procesu wzajemnego uczenia się, wymiana doświadczeń i dobrych praktyk dotyczących:

- promocji treści technologicznych, organizacyjnych i społeczno-ekonomicznych (usług, praktyk, rozwiązań) nowego Przemysłu 4.0;

- wprowadzenia technologii cyfrowych w MŚP, np.  w odniesieniu do relacji między firmą i jej klientami a zarządzaniem łańcuchem dostaw;

- opracowania modeli predykcyjnych poprzez dalszą integrację przetwarzania wirtualnego w procesie produkcyjnym;

- zarządzania łańcuchem dostaw w celu śledzenia i monitorowania łańcucha wartości.

Projekt SMARTY wdroży międzyregionalne działania edukacyjne. Partnerzy projektu będą identyfikować, analizować i udostępniać dobre praktyki dotyczące innowacyjności w obszarze Przemysłu 4.0.

Wymiana doświadczeń będzie miała miejsce podczas międzyregionalnych seminariów i warsztatów tematycznych organizowanych w cyklu semestralnym. Spotkania dotyczyć będą kluczowych tematów projektu, takich jak systemy monitorowania wydajności produkcji, predykcyjne modelowanie i utrzymanie ruchu, rzeczywistość wirtualna oraz inteligentna logistyka i zarządzanie siecią.

W projekcie bierze udział czternastu partnerów z siedmiu krajów europejskich, a gmina Prato (Włochy) jest partnerem wiodącym. Podczas październikowego spotkania inauguracyjnego omawiano ogólny plan pracy, a także pierwsze działania, związane m.in. z wymianą doświadczeń i komunikacją. Kolejnym krokiem będzie pierwsze międzyregionalne seminarium tematyczne, które odbędzie się w Brukseli w Belgii w lutym 2020 r.