Cohes3ion - XXV posiedzenie MRI

W poniedziałek 19 października 2020 roku za pośrednictwem łączy internetowych odbyło się XXV posiedzenie Mazowieckiej Rady Innowacyjności (MRI), które otworzył Pan Wiesław Raboszuk – Wicemarszałek Wojewóztwa Mazowieckiego.

W trakcie posiedzenia zaprezentowano przykłady dobrych praktyk w międzynarodowym projekcie pn. COHES3ION-  Integracja wymiaru terytorialnego na rzecz spójności strategii inteligentnych specjalizacji (S3). W ramach dobrych praktyk omówiono funkcjonowanie grup roboczych ds. inteligentnej specjalizacji województwa mazowieckiego, Zintegrowane Inwestycje Terytorialne w ramach Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego oraz CEZAMAT - jak przykład współpracy mazowieckich jednostek naukowych. Dobre praktyki w ramach projektu zaprezentowała p. Kamila Milewska – koordynator projektu Cohesion z ramienia UMWM.

Rada  dyskutowała nad projektem Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza do 2030, która jest obecnie w procesie konsultacji społecznych. Prezentację dot. omówienia poszczególnych zmian w dokumencie zaprezentowała Pani Aleksandra Szwed Zastępca Dyrektora Departamentu Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich. Członkowie MRI odnieśli się pozytywnie do projektowanych zmian, w szczególności w zakresie uproszczenia i skrócenia tego dokumentu.

Ponadto, członkowie MRI mieli możliwość zapoznać się z prezentacją wniosków z badania pt. tytułem „Kompetencje przyszłości na mazowieckim rynku pracy w perspektywie średnio- i długookresowej", przygotowanej przez Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie. Efekty badania zaprezentowała p. Anna Grochowska - Kierownik Zespołu ds. Statystyk WUP, która omówiła min. podział kompetencji oraz ich rodzaje jakie są potrzebne aby zapewnić stabilną pozycję na rynku pracy.

Prezentacje ze spotkania dostępne są pod linkiem.